Podpořte nás Navigace Search Facebook

Odborné sociální poradenství

  O službě Odborné sociální poradenství

  Odborné sociální poradenství poskytuje bezplatnou, nezávislou a odbornou pomoc formou telefonického, e-mailového či osobního poradenství v oblasti sociálně-právní. Poradenství poskytuje přesné a věcně správné informace o tom, jaká jsou vaše práva a povinnosti.

  Dále nabízíme individuální i skupinové sociálně-terapeutické činnosti, v případě potřeby pomoc při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

  V případě Vašeho zájmu můžete vystupovat anonymně.

  S jakými problémy se na nás můžete obrátit?

  • dluhy, exekuce a oddlužení
  • problémy s bydlením a nezaměstnaností
  • trestná činnost (oběti i pachatelé)

  • vztahové problémy
  • výchovné problémy
  • domácí násilí

  • další problémy z oblasti práva (rozvody, svěření dětí do péče, majetkové vypořádání, zúžení SJM, návrhy na zastavení exekucí, pracovně- právní vztahy, apod.)

  Služba nabízí

  Uvedené služby jsou poskytovány bezplatně!

  1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
   • pomoc a podpora při jednání a komunikaci
   • doprovázení v obtížné a zátěžové situaci (např. k soudním jednáním, k odborníkům atd.)
   • podpora při jednání s úřady či jinými institucemi (úřad práce, OSPOD, policie, městský úřad, zdravotní pojišťovny, poradna pro drogově závislé, lékař apod.)
   • pomoc a příprava na vstup do zaměstnání, vyhledávání volných pracovních míst
   • nácvik modelových situací (přijímací pohovor, společenské vystupování, telefonování apod.)
   • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
   • pomoc zorientovat se v sociálním okolí
   • pomoc při zprostředkování kontaktů s odbornými pracovníky (psycholog, psychiatr apod.)
  2. Sociálně terapeutické činnosti:
   • pomoc při řešení náročných životních situací
   • psychologická a terapeutická pomoc
   • sociálně-psychologický trénink  trénink se primárně orientuje na nácvik sociálních dovedností, tedy uživatel může vyzkoušet své reakce v různých modelových situacích (řešení konfliktů na pracovišti, jednání na úřadech, vystupování na veřejnosti). Hlavní používanou metodou je aktivní nácvik. Uživatel dostává zpětnou vazbu na své chování a společně s pracovníkem hledá i jiné, vhodnější způsoby reagování v zátěžových situacích, a ty si osvojuje. Dále jsou uživatelé systematicky podporováni např. v respektování pravidel, řádu, dodržování časových harmonogramů apod.
  3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
   • pomoc při sepisování žádostí o splátkové kalendáře, oddlužení, jednání s exekutory a věřiteli, sepisování žádostí o sociální dávky apod.
   • poskytování informací vedoucích k orientaci v nabídce trhu práce
   • podpora při hledání bydlení
   • základy práce s PC
   • pomoc při sestavování žádostí o rozvod, o svěření dítěte do péče, o osvobození od soudních poplatků
   • vypracovávání individuálních plánů
   • právní poradenství

  Cílová skupina

  Služba je určena uživatelům všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou neumí sami řešit.

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • pachatelé trestné činnosti
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • oběti domácího násilí
  • osoby bez přístřeší
  • senioři

  Negativní vymezení cílové skupiny

  Služba není určena osobám, jejichž aktuální stav znemožňuje poskytnutí služby.


  Poslání a cíle služby

  Posláním Odborného sociálního poradenství Centra J.J.Pestalozziho, o.p.s. je nabídnout jednotlivcům, párům a rodinám diskrétní, nestranné a nezávislé služby při řešení jejich tíživé životní situace, při rozkrývání problému a při překonávání bariér.

  Cílem služby je:

  • udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti osob s cílem dosáhnout větší samostatnosti a nezávislosti;
  • poskytnout podporu a potřebné informace při řešení nepříznivé situace;
  • pomoci zvládnout sociální a právní situaci;
  • stabilizovat psychický stav;
  • zvýšit schopnost osob řešit situaci a zapojit do řešení blízké okolí;
  • poskytnout informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb.

  Principy

  • diskrétnost
  • bezpečí
  • dobrovolnost
  • respektování volby uživatelů
  • dodržování práv uživatele
  • individuální přístup k uživateli
  • dostupnost informací o službě
  • zásada srozumitelného předávání informací
  • udržování a zvyšování kvality služeb

  • flexibilita – přizpůsobení času oprávněným potřebám uživatelů v obvyklou dobu v pracovní dny, v naléhavých případech možnost návštěv u uživatele (v zařízení, doma)

  Dokumenty


  Kontakty

  Mgr. Lenka Svobodová

  Mgr. Lenka Svobodová

  vedoucí služby, sociální pracovnice

  Štěpánkova 107 a 108, Chrudim
  JUDr. Drahoslava Bartošková

  JUDr. Drahoslava Bartošková

  právnička

  Chrudim
  Mgr. Petra Jendeková

  Mgr. Petra Jendeková

  psycholožka

  Chrudim
  Mgr. Irena Kučerová

  Mgr. Irena Kučerová

  terapeutka

  Chrudim
  Monika Novotná

  Monika Novotná

  pracovnice v sociálních službách, dluhová poradna

  Chrudim
  Bc. Milan Štorek

  Bc. Milan Štorek

  terapeut

  Chrudim

  Mgr. Irena Valtová

  Mgr. Irena Valtová

  vedoucí služby, speciální pedagožka

  Milady Horákové 10, Svitavy 568 02