I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Poradenské centrum pro děti a mládež

O službě Poradenské centrum

Poradenské centrum pomáhá pravidelně a dlouhodobě připravovat děti a mladé lidi, kteří žijí v ústavních zařízeních nebo v pěstounských rodinách na těžkou životní situaci spojenou s odchodem do samostatného života. Práce je zaměřena především na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poradenské centrum poskytuje dětem zejména poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik konkrétních dovedností, sociálně terapeutické aktivity, doprovázení a to v rámci víkendové činnosti, na skupinách osobnostního rozvoje, seminářích a v rámci dalších aktivit. Nejdůležitější při práci s dětmi je však navázaná důvěra mezi pracovníky a dětmi, vytváření bezpečného a dostupného prostředí pro děti.

Pracovníci Poradenského centra navštěvují uživatele dle jejich potřeb a dle možností služby v zařízeních ústavní výchovy nebo v terénu, víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost probíhá jednou měsíčně v ubytovacích zařízeních Pardubického kraje a kraje Vysočina. Ambulantní forma činnosti probíhá dle otevírací doby Poradenského centra nebo dle potřeb uživatelů.


Služba nabízí

 • poradenství
  osobní, telefonické, elektronické (e-mailFacebook)
 • individuální konzultace s uživateli
 • týdenní nácvikový pobyt
 • poskytování služeb v terénu

 • semináře a vzdělávací aktivity
 • doprovázení
 • terapie
 • síťová setkávání

 • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
  nácvik dovedností pro zvládání situací v samostatném životě, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické, preventivní a zátěžové aktivity
 • skupina osobnostního rozvoje
  poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické aktivity
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
 • příručka pro děti odcházející z dětských domovů nebo pěstounské péče
 • spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, školou, kurátory, úřady a dalšími institucemi

Cílová skupina

Poradenské centrum je určeno pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let, kteří

 • mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí či ústavní výchovou, nebo jsou touto skutečností ohroženi,
 • jsou v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
 • jsou klienty probační a mediační služby

a potřebují pomoc a podporu zejména v oblastech problémového chování, vztahů, samostatného života, psychické nepohody.


Poslání a cíle služby

Poradenské centrum v Chrudimi je ambulantní a terénní sociální službou pro děti a mladé lidi, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí nebo jim tato skutečnost hrozí, jsou v péči orgánu sociálně právní ochrany nebo probační a mediační služby a připravují se na vstup do samostatného života. Prostřednictvím poradenství, vzdělávacích aktivit, terapií, sociálně terapeutických činností a doprovázení zlepšujeme kvalitu jejich života. Poskytujeme pomoc, podporu, čímž zmírňujeme rizika a dopady jejich nepříznivých sociálních situací (s přihlédnutí k jejich schopnostem a možnostem).

Cílem Poradenského centra pro děti a mládež je uživatel, který:

 • má informace a dovednosti v oblastech potřebných pro současný a budoucí samostatný život,
 • zná svá práva a povinnosti,
 • umí zvládat obtížné a náročné situace,
 • umí porozumět sobě a ostatním lidem.

Principy

 • partnerský přístup
 • přístupnost
  služba je poskytována podle potřeb uživatelů, uživatelé mají možnost kdykoliv požádat o pomoc  
 • dobrovolnost 
  uživatelé se mohou dobrovolně zúčastňovat aktivit a služeb, mohou odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemají zájem nebo mají jakékoliv zábrany 
 • individuální přístup
 • akceptování svobodné volby uživatele
  uživatel si sám zvolí rozsah využívání nabízených služeb, rozhoduje o vstupu, využívání a ukončení služby
 • diskrétnost
  veškeré informace o uživatelích jsou přísně důvěrné, dle daných zákonů jsou pracovníci vázáni mlčenlivostí
 • rovnost
  na poskytované služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, sociálního postavení, víry a náboženství, názorového smýšlení či sexuální orientace
 • respekt
  pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí
 • profesionalita

Dokumenty


Kontakty

Mgr. Radim Sedláček

Mgr. Radim Sedláček

vedoucí služby, speciální pedagog

Masarykovo nám. 1238, Chrudim

Mgr. Lenka Kaplanová

další odborný pracovník

Bc. Adéla Štěpánková

další odborný pracovník

Bc. Tomáš Potůček

terapeut