Podpořte nás Navigace Search Facebook

Poradenské centrum pro děti a mládež

O službě Poradenské centrum

Poradenské centrum pomáhá pravidelně a dlouhodobě připravovat děti a mladé lidi, kteří žijí v ústavních zařízeních nebo v pěstounských rodinách na těžkou životní situaci spojenou s odchodem do samostatného života. Práce je zaměřena především na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poradenské centrum poskytuje dětem zejména poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik konkrétních dovedností, sociálně terapeutické aktivity, doprovázení a to v rámci víkendové činnosti, na skupinách osobnostního rozvoje, seminářích a v rámci dalších aktivit. Nejdůležitější při práci s dětmi je však navázaná důvěra mezi pracovníky a dětmi, vytváření bezpečného a dostupného prostředí pro děti.

Pracovníci Poradenského centra navštěvují uživatele dle jejich potřeb a dle možností služby v zařízeních ústavní výchovy nebo v terénu, víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost probíhá jednou měsíčně v ubytovacích zařízeních Pardubického kraje a kraje Vysočina. Ambulantní forma činnosti probíhá dle otevírací doby Poradenského centra nebo dle potřeb uživatelů.


Služba nabízí

 • poradenství
  osobní, telefonické, elektronické (e-mailFacebook)
 • individuální konzultace s uživateli
 • týdenní nácvikový pobyt
 • poskytování služeb v terénu

 • semináře a vzdělávací aktivity
 • doprovázení
 • terapie
 • síťová setkávání

 • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
  nácvik dovedností pro zvládání situací v samostatném životě, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické, preventivní a zátěžové aktivity
 • skupina osobnostního rozvoje
  poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické aktivity
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
 • příručka pro děti odcházející z dětských domovů nebo pěstounské péče
 • spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, školou, kurátory, úřady a dalšími institucemi

Cílová skupina

Poradenské centrum je určeno pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let, kteří

 • mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí či ústavní výchovou, nebo jsou touto skutečností ohroženi,
 • jsou v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
 • jsou klienty probační a mediační služby

a potřebují pomoc a podporu zejména v oblastech problémového chování, vztahů, samostatného života, psychické nepohody.


Poslání a cíle služby

Poradenské centrum v Chrudimi je ambulantní a terénní sociální službou pro děti a mladé lidi, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí nebo jim tato skutečnost hrozí, jsou v péči orgánu sociálně právní ochrany nebo probační a mediační služby a připravují se na vstup do samostatného života. Prostřednictvím poradenství, vzdělávacích aktivit, terapií, sociálně terapeutických činností a doprovázení zlepšujeme kvalitu jejich života. Poskytujeme pomoc, podporu, čímž zmírňujeme rizika a dopady jejich nepříznivých sociálních situací (s přihlédnutí k jejich schopnostem a možnostem).

Cílem Poradenského centra pro děti a mládež je uživatel, který:

 • má informace a dovednosti v oblastech potřebných pro současný a budoucí samostatný život,
 • zná svá práva a povinnosti,
 • umí zvládat obtížné a náročné situace,
 • umí porozumět sobě a ostatním lidem.

Principy

 • partnerský přístup
 • přístupnost
  služba je poskytována podle potřeb uživatelů, uživatelé mají možnost kdykoliv požádat o pomoc  
 • dobrovolnost 
  uživatelé se mohou dobrovolně zúčastňovat aktivit a služeb, mohou odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemají zájem nebo mají jakékoliv zábrany 
 • individuální přístup
 • akceptování svobodné volby uživatele
  uživatel si sám zvolí rozsah využívání nabízených služeb, rozhoduje o vstupu, využívání a ukončení služby
 • diskrétnost
  veškeré informace o uživatelích jsou přísně důvěrné, dle daných zákonů jsou pracovníci vázáni mlčenlivostí
 • rovnost
  na poskytované služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, sociálního postavení, víry a náboženství, názorového smýšlení či sexuální orientace
 • respekt
  pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí
 • profesionalita

Dokumenty


Kontakty

Mgr. Radim Sedláček

Mgr. Radim Sedláček

vedoucí služby, speciální pedagog

Štěpánkova 108, Chrudim 537 01

Mgr. Lenka Kaplanová

další odborný pracovník

Ing. Aleš Nunvář

pracovník v sociálních službách

Bc. Tomáš Potůček

terapeut