Podpořte nás Navigace Search Facebook

Dům na půl cesty Havlíčkův Brod

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

O službě Dům na půl cesty

Je Ti 18-26 let a jdeš z dětského domova, výchovného ústavu, ochranné léčby, výkonu trestu, pocházíš z rodiny, ve které nefungují vztahy, nebo si se dostal do nepříznivé situace, kdy nevíš, kudy, kam? Pak mohou být naše stránky určeny právě pro tebe a mohou ti pomoci najít způsob, jak jít dále životem.

Společně budeme hledat nejlepší možná řešení tvé situace, aby ses dokázal/a spolehnout sám/sama na sebe, mluvil/a o svých problémech a učil/a se je řešit. Společnou cestou se pokusíme najít smysl pro tvůj další život a učit tě nést zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Odborné pracovny Domu na půl cesty:

Byt č. 1:

Byt č. 2:


Jak se v Domě na půl cesty žije

Služba je spojena s poskytnutím dočasného bydlení a sociálního tréninku, který je zaměřen na rozvoj psychosociálních dovedností uživatele. Snahou je vést uživatele k získávání takových praktických dovedností a pracovních návyků, aby byli schopni postarat se sami o sebe a postupně se zapojili do samostatného života.

Dům na půl cesty se nachází v centru města Havlíčkův Brod. Odborné pracovny spolu s dílnou ručních prací se nacházejí na adrese Beckovského 1882. Uživatelé jsou ubytováni ve dvou samostatných jednotkách o velikosti 3 + 1 v bytových zástavbách v centru města Havlíčkův Brod (Smetanovo náměstí 1859, Trčkova 290). Celková kapacita služby je 8 lůžek. Byty jsou plně vybaveny nábytkem a zařízením běžným v domácnostech. Soukromým prostorem uživatele je jeho pokoj, ostatní prostory bytu jsou společné. Uživatelé si sami zajišťují stravu i úklid soukromých prostor, společné prostory uklízí dle týdenního rozpisu.

Předpokladem vstupu zájemce o službu je dobrovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní situace.

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby Dům na půl cesty je již při vstupním pohovoru žadatel o službu srozumitelným způsobem seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování služby, s kalkulací za tyto služby, se svými právy a povinnostmi, poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce.

Poskytovatel postupuje při uzavírání smlouvy tak, aby žadatel rozuměl obsahu a účelu smlouvy. Smlouva je oboustranná, písemná, ve 2 stejnopisech (1 náleží uživateli). Smlouva o poskytování služby Dům na půl cesty se uzavírá na dobu určitou, zpravidla nepřevyšující 1 rok. V případě potřeby lze prodloužit, každý případ je individuálně posouzen.

Při podpisu smlouvy je již zřejmé, že se obě zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami (dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Uživatel má právo uzavřenou smlouvu o poskytování služby měnit na základě oboustranné dohody s poskytovatelem služby (písemným dodatkem). Přílohou smlouvy o poskytování služby je individuální plán, ve kterém je specifikován rozsah, způsob, podmínky poskytování sociální služby; Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních údajů; Domovní řád, ve kterém jsou uvedeny další povinnosti uživatele související s poskytováním služby Dům na půl cesty; dále Inventární soupis, Přehled sankcí a Protokol o předání při nástupu do služby.

Služba Dům na půl cesty nemůže být poskytována anonymně.

Procesem Domu na půl cesty je nazván sled činností vedoucích k tomu, aby uživatel služby získal psychosociální dovednosti vedoucí k naplnění stanovených cílů a integraci uživatele, například:

Základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
  – ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
  – vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  – pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
  – podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • sociálně terapeutické činnosti
  – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
  – aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  – pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Cílová skupina

Pomáháme mladým lidem ve věku od 18 do 26 let:

 • odcházejícím z náhradní rodinné péče, dětských domovů, výchovných ústavů, ochranné léčby nebo výkonu trestu
 •  vyrůstajícím bez podpory a péče své rodiny
 • v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup do samostatného života ve společnosti

Služba může být poskytnuta rodiči s dětmi. 

Uživatelé služby jsou schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby (byty nejsou bezbariérové).

Negativní vymezení cílové skupiny

 • mladí  lidé hledající pouze levnou formu ubytování
 • lidé, kteří nejsou schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby (byty nejsou bezbariérové)
 • závislost na alkoholu, drogách
 • gambling
 • duševní onemocnění, které by narušovalo kolektivní soužití
 • infekční onemocnění

Poslání a cíle služby

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. je nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Usiluje o znovu zařazení těchto osob do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě, a to s respektem k právům a s přihlédnutím k individuálním potřebám.

Cílem je podporovat samostatnost mladých lidí, zvyšovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách běžného života, předcházet osamělosti a rizikovému chování. V rámci každodenní spolupráce s uživatelem sleduje Dům na půl cesty tyto základní cíle:

Krátkodobé cíle:

 • umět vyhledat a využít pomoc
  řešení krizové situace
 • vědět, kam patřím
  podpora v navazování mezilidských vztahů, obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • umět si poradit
  využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • umět se o sebe postarat
  rozvoj nebo udržení sociálních dovedností
 • rozumět sobě i druhým
  zvládání a práce s emocemi
 • umět se uživit
  budování, rozvoj a zvyšování pracovních návyků a dovedností

Dlouhodobé cíle:

 • zařadit se
  integrace osob dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy
 • umět růst
  odborné a intenzivní působení na osobnostní rozvoj
 • znát práva a povinnosti
  trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti a samostatnosti
 • vědět, co nesmím
  prevence sociálně-patologických jevů
 • být schopen bydlet
  řešení bytové otázky


Principy

 • dobrovolnost
 • dodržování práv uživatelů
 • individuální přístup
 • respektování uživatele
 • důvěrnost
 • důstojnost
 • diskrétnost
 • seberealizace

Ceník za službu

Dospělá osoba110 Kč/den3.300 Kč/měsíc
– každé dítě20 Kč/den600 Kč/den

Dokumenty


Kontakty

Ing. Zdeněk Dostál

Ing. Zdeněk Dostál

vedoucí služby, sociální pracovník

Beckovského 1882, Havlíčkův Brod
Bc. Filip Brož

Bc. Filip Brož

terapeut

Zdenka Adamcová

Zdenka Adamcová

pracovnice v sociálních službách

Markéta Vencálková