Podpořte nás Navigace Search Facebook

Dům na půl cesty Havlíčkův Brod

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

O službě Dům na půl cesty

Je Ti 18-26 let a jdeš z dětského domova, výchovného ústavu, ochranné léčby, výkonu trestu, pocházíš z rodiny, ve které nefungují vztahy, nebo si se dostal do nepříznivé situace, kdy nevíš, kudy, kam? Pak mohou být naše stránky určeny právě pro tebe a mohou ti pomoci najít způsob, jak jít dále životem.

Společně budeme hledat nejlepší možná řešení tvé situace, aby ses dokázal/a spolehnout sám/sama na sebe, mluvil/a o svých problémech a učil/a se je řešit. Společnou cestou se pokusíme najít smysl pro tvůj další život a učit tě nést zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Odborné pracovny Domu na půl cesty:

Byt č. 1:

Byt č. 2:


Jak se v Domě na půl cesty žije

Služba je spojena s poskytnutím dočasného bydlení a sociálního tréninku, který je zaměřen na rozvoj psychosociálních dovedností uživatele. Snahou je vést uživatele k získávání takových praktických dovedností a pracovních návyků, aby byli schopni postarat se sami o sebe a postupně se zapojili do samostatného života.

Dům na půl cesty se nachází v centru města Havlíčkův Brod. Odborné pracovny spolu s dílnou ručních prací se nacházejí na adrese Beckovského 1882. Uživatelé jsou ubytováni ve dvou samostatných jednotkách o velikosti 3 + 1 v bytových zástavbách v centru města Havlíčkův Brod (Smetanovo náměstí 1859, Trčkova 290). Celková kapacita služby je 8 lůžek. Byty jsou plně vybaveny nábytkem a zařízením běžným v domácnostech. Soukromým prostorem uživatele je jeho pokoj, ostatní prostory bytu jsou společné. Uživatelé si sami zajišťují stravu i úklid soukromých prostor, společné prostory uklízí dle týdenního rozpisu.

Předpokladem vstupu zájemce o službu je dobrovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní situace.

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby Dům na půl cesty je již při vstupním pohovoru žadatel o službu srozumitelným způsobem seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování služby, s kalkulací za tyto služby, se svými právy a povinnostmi, poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce.

Poskytovatel postupuje při uzavírání smlouvy tak, aby žadatel rozuměl obsahu a účelu smlouvy. Smlouva je oboustranná, písemná, ve 2 stejnopisech (1 náleží uživateli). Smlouva o poskytování služby Dům na půl cesty se uzavírá na dobu určitou, zpravidla nepřevyšující 1 rok. V případě potřeby lze prodloužit, každý případ je individuálně posouzen.

Při podpisu smlouvy je již zřejmé, že se obě zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami (dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Uživatel má právo uzavřenou smlouvu o poskytování služby měnit na základě oboustranné dohody s poskytovatelem služby (písemným dodatkem). Přílohou smlouvy o poskytování služby je individuální plán, ve kterém je specifikován rozsah, způsob, podmínky poskytování sociální služby; Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních údajů; Domovní řád, ve kterém jsou uvedeny další povinnosti uživatele související s poskytováním služby Dům na půl cesty; dále Inventární soupis, Přehled sankcí a Protokol o předání při nástupu do služby.

Služba Dům na půl cesty nemůže být poskytována anonymně.

Procesem Domu na půl cesty je nazván sled činností vedoucích k tomu, aby uživatel služby získal psychosociální dovednosti vedoucí k naplnění stanovených cílů a integraci uživatele, například:

Základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
  – ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
  – vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  – pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
  – podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • sociálně terapeutické činnosti
  – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
  – aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  – pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Cílová skupina

Pomáháme mladým lidem ve věku od 18 do 26 let:

 • odcházejícím z náhradní rodinné péče, dětských domovů, výchovných ústavů, ochranné léčby nebo výkonu trestu
 •  vyrůstajícím bez podpory a péče své rodiny
 • v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup do samostatného života ve společnosti

Služba může být poskytnuta rodiči s dětmi. 

Uživatelé služby jsou schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby (byty nejsou bezbariérové).

Negativní vymezení cílové skupiny

 • mladí  lidé hledající pouze levnou formu ubytování
 • lidé, kteří nejsou schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby (byty nejsou bezbariérové)
 • závislost na alkoholu, drogách
 • gambling
 • duševní onemocnění, které by narušovalo kolektivní soužití
 • infekční onemocnění

Poslání a cíle služby

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. je nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Usiluje o znovu zařazení těchto osob do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě, a to s respektem k právům a s přihlédnutím k individuálním potřebám.

Cílem je podporovat samostatnost mladých lidí, zvyšovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách běžného života, předcházet osamělosti a rizikovému chování. V rámci každodenní spolupráce s uživatelem sleduje Dům na půl cesty tyto základní cíle:

Krátkodobé cíle:

 • umět vyhledat a využít pomoc
  řešení krizové situace
 • vědět, kam patřím
  podpora v navazování mezilidských vztahů, obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • umět si poradit
  využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • umět se o sebe postarat
  rozvoj nebo udržení sociálních dovedností
 • rozumět sobě i druhým
  zvládání a práce s emocemi
 • umět se uživit
  budování, rozvoj a zvyšování pracovních návyků a dovedností

Dlouhodobé cíle:

 • zařadit se
  integrace osob dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy
 • umět růst
  odborné a intenzivní působení na osobnostní rozvoj
 • znát práva a povinnosti
  trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti a samostatnosti
 • vědět, co nesmím
  prevence sociálně-patologických jevů
 • být schopen bydlet
  řešení bytové otázky


Principy

 • dobrovolnost
 • dodržování práv uživatelů
 • individuální přístup
 • respektování uživatele
 • důvěrnost
 • důstojnost
 • diskrétnost
 • seberealizace

Ceník za službu

Dospělá osoba110 Kč/den3.300 Kč/měsíc
– každé dítě20 Kč/den600 Kč/den

Dokumenty


Kontakty

Ing. Zdeněk Dostál

Ing. Zdeněk Dostál

vedoucí služby, sociální pracovník

Beckovského 1882, Havlíčkův Brod
Mgr. Lenka Nedbálková

Mgr. Lenka Nedbálková

sociální pracovnice

Bc. Filip Brož

Bc. Filip Brož

terapeut

Zdenka Adamcová

Zdenka Adamcová

pracovnice v sociálních službách