I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Naše Centrum patří mezi největší neziskové organizace v Pardubickém kraji

Naše Centrum patří mezi největší neziskové organizace v Pardubickém kraji

Foto: Gabriela Valentová

O naše klienty se stará celkem 80 zaměstnanců v 9 službách a v 5 městech

O naše klienty se stará celkem 80 zaměstnanců v 9 službách a v 5 městech

Foto: Gabriela Valentová

Jsme s Vámi již 32 let

Jsme s Vámi již 32 let

Foto: Gabriela Valentová

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou, je neurovývojová porucha, která se obvykle projevuje v dětství, může ale přetrvávat do dospělosti. Tato porucha ovlivňuje schopnost dítěte zaměřit a udržet pozornost, soustředit se a regulovat svou aktivitu úměrně situaci.

Děti s ADHD se projevují neklidně, nesoustředěně. Jsou neustále v pohybu, mají problém vydržet sedět na místě.  Neustále mluví, mají problém vydržet čekat. Často zapomínají úkoly nebo ztrácí věci. Mají problém s organizací úkolů, udržením řádu. Jsou náchylní k úrazům a nehodám. Reagují impulsivně, rychle, nedomýšlejí následky. Na své okolí působí dojmem, že jsou neposlušní, nevychovaní. Pro své vychovatele jsou často nároční, v případě nevhodného přístupu se jeví jako nezvladatelní.

I proto je porucha ADHD často chybně považována za poruchu chování. Problém je však v nezralosti a nerovnoměrném vývoji CNS. Problémy v chování pak často vznikají právě na základě nevhodného přístupu. Tato porucha přináší do života dítěte samo o sobě řadu výzev. Vhodným přístupem a podporou však lze dosáhnout rozvoje plného potenciálu dítěte.

Přesto, že každé dítě je jedinečné a vyžaduje odlišný přístup, naplnění těchto základních potřeb by mělo být prioritou:

 1. Struktura a rutina
  Děti s ADHD mají problém se zaměřením a udržením pozornosti. Pravidelný harmonogram a jasně strukturované rutinní činnosti jim přináší jistotu a navyšují jejich schopnost přizpůsobení.
 2. Podpora a povzbuzení
  Děti s ADHD se často cítí nepochopení a zažívají frustraci. Povzbuzení jak od rodičů, tak učitelů a vrstevníků hraje klíčovou roli pro zdravé sebevědomí a emocionální růst.
 3. Jednoduché instrukce a přímočará komunikace
  Pro děti s ADHD je velmi náročné (až nemožné) zpracovávat velké množství informací najednou. Jednoduché instrukce, zadávání úkolů postupně, stručná a jasná sdělení pomohou dítěti minimalizovat zmatky a zvýší pravděpodobnost toho, že dítě dokáže splnit zadaný úkol.
 4. Umožnění pohybu, vybití energie
  Díky fyzické aktivitě, např. zařazením krátké přestávky na pohyb, mohou děti lépe uvolnit přebytečnou energii, což vede ke zlepšení jejich schopnosti soustředit se a dokončit úkol.
 5. Individuální podpora ve škole
  Nároky školy mohou být pro děti s ADHD velmi náročné. Neúspěch pak vede ke snížení motivace pro školní práci a stává se tak pro dítě zdrojem frustrace. Individualizace výuky např. rozšířením časového limitu pro zadaný úkol nebo alternativní zadání úkolu, pak může těmto negativním důsledkům zamezit.
 6. Empatie, porozumění, pochopení
  I přesto, že pro okolí může být chování dětí s ADHD náročné, je nezbytné, aby dospělí, se kterými se dítě dostává do kontaktu, projevovali porozumění a jednali empaticky. Empatický a chápající přístup namísto odsuzování umožňuje dětem cítit, že jsou přijímané a respektované.
 7. Podpora emocionální regulace
  Děti s ADHD často jednají impulzivně a potýkají se s velkými výkyvy nálad. Proto je nutné, aby jim dospělí pomohli osvojit si některé strategie pro regulaci emocí a chování, jako je např. hluboké dýchání, tzv. stop techniky, nebo jednoduché mindfulness techniky. Tak budou schopni lépe zvládat každodenní výzvy.
 8. Otevřená a partnerská komunikace mezi rodinou a školou
  Otevřená komunikace bez obviňování pomáhá identifikovat potřeby a případné obavy dítěte a zároveň vytváří prostor pro sdílení informací, ale i strategií vedení a podpory.
 9. Přijetí a láska
  To nejdůležitější nakonec! Tak jako všechny děti, i děti s ADHD potřebují cítit, že jsou milované a přijímané. Bez přijetí a lásky by se děti nemohly zdravě rozvíjet a růst.

Zajištěním těchto základních potřeb můžeme dětem s ADHD poskytnout pevný základ pro rozvoj jejich potenciálu a úspěšný budoucí život.

PhDr. Pavlína Hlaváčová
psycholog KC ChrudimRozcestník služeb a projektů