I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Zúčastnili jsme se vzdělávací akce "Role a postavení OSPOD v systému prevence"

/ Archiv aktualit

Dne 24. 3.2022 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnila vzdělávací akce s názvem Role a postavení OSPOD v systému prevence, na kterou jsme byly pozvány v rámci spolupráce s OSPOD Svitavy. Akce byla pořádána z podnětu školských zařízení a pracovníků OSPODu a pořádal ji koordinátor prevence kriminality PhDr. Erich Stündl. Jejím cílem bylo objasnit zejména role a postavení OSPOD při spolupráci se školami a jinými neziskovými organizacemi.

Akce se účastnili zástupci OSPOD, zástupci pozvaných škol a neziskových organizací spolupracujících v rámci systému péče o ohrožené děti v regionu Svitavska. Celkem bylo přítomno 40 zapsaných účastníků. Přednášející pan Lukáš Mejsnar velmi dobře a kvalifikovaně vymezil role OSPOD při spolupráci se školami a neziskovými organizacemi.

V druhé části byly ředitelkou SVP Alfa Mgr. Et Bc. Vlastou Pechancovou představeny dvě kazuistiky, které vyvolaly vzájemnou diskuzi přítomných. Jednalo se především o děti z rozvedených nebo ze sociálně slabších rodin. Byla domluvena spolupráce a účast speciálních pedagogů a zástupců neziskových organizací při řešení výchovných problémů na OSPOD, a to buď již při jejich zjištění, při kterých si škola nevystačí s vlastními opatřeními nebo v případech, kdy je třeba svolat ve škole výchovnou komisi. Sociální pracovníci či speciální pedagogové budou tak nápomocni i při kontaktech s pracovníky OSPOD, jejichž role se z právního postavení, ale i kapacitních možností nesoustředí na řešení běžných výchovných problémů. V případech, kdy bude zřejmé, že děti mohou spadat do příslušného §6 zákona o sociálně-právní ochraně, bude tak poskytnuta vzájemná součinnost mimo jiné i při komunikaci s OSPOD nebo orgány PČR.

Mgr. Irena Valtová, Mgr. Soňa Hochová
Krizové centrum Svitavy