I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Poslání a cíle služby

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. je nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Usiluje o znovu zařazení těchto osob do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě, a to s respektem k právům a s přihlédnutím k individuálním potřebám.

Cílem je podporovat samostatnost mladých lidí, zvyšovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách běžného života, předcházet osamělosti a rizikovému chování. Odborným působením odstraňovat traumata a obtíže vzniklé dlouhodobým pobytem v zařízení ústavní péče.

Společně budeme pracovat na těchto cílech:

Krátkodobé cíle:

 • řešení akutní krizové situace
  umět vyhledat a využít pomoc
 • využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 
  umět si poradit 
 • rozvoj nebo udržení sociálních dovedností
  umět se o sebe postarat
 • budování, rozvoj a zvyšování pracovních návyků a dovedností
  umět se uživit 

Dlouhodobé cíle:

 • integrace osob dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy
  zařadit se
 • odborné a intenzivní působení na osobnostní rozvoj
  umět růst 
 • trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti a samostatnosti
  znát práva a povinnosti
 • prevence sociálně-patologických jevů
  vědět, co nesmím
 • řešení bytové otázky
  být schopen bydlet
 • podpora v navazování mezilidských vztahů, obnovení nebo upevnění
  kontaktu s rodinou

  vědět, kam patřím
 • zvládání a práce s emocemi 
  rozumět sobě i druhým