I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Jak se v Domě na půl cesty žije

Služba je spojena s poskytnutím dočasného bydlení a sociálního tréninku, který je zaměřen na rozvoj psychosociálních dovedností uživatele. Snahou je vést uživatele k získávání takových praktických dovedností a pracovních návyků, aby byli schopni postarat se sami o sebe a postupně se zapojili do samostatného života.

Dům na půl cesty se nachází v centru města Havlíčkův Brod. Odborné pracovny spolu s dílnou ručních prací se nacházejí na adrese Beckovského 1882. Uživatelé jsou ubytováni ve dvou samostatných jednotkách o velikosti 3 + 1 v bytových zástavbách v centru města Havlíčkův Brod (Smetanovo náměstí 1859, Trčkova 290). Celková kapacita služby je 8 lůžek. Byty jsou plně vybaveny nábytkem a zařízením běžným v domácnostech. Soukromým prostorem uživatele je jeho pokoj, ostatní prostory bytu jsou společné. Uživatelé si sami zajišťují stravu i úklid soukromých prostor, společné prostory uklízí dle týdenního rozpisu.

Předpokladem vstupu zájemce o službu je dobrovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní situace.

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby Dům na půl cesty je již při vstupním pohovoru žadatel o službu srozumitelným způsobem seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování služby, s kalkulací za tyto služby, se svými právy a povinnostmi, poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce.

Poskytovatel postupuje při uzavírání smlouvy tak, aby žadatel rozuměl obsahu a účelu smlouvy. Smlouva je oboustranná, písemná, ve 2 stejnopisech (1 náleží uživateli). Smlouva o poskytování služby Dům na půl cesty se uzavírá na dobu určitou, zpravidla nepřevyšující 1 rok. V případě potřeby lze prodloužit, každý případ je individuálně posouzen.

Při podpisu smlouvy je již zřejmé, že se obě zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami (dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Uživatel má právo uzavřenou smlouvu o poskytování služby měnit na základě oboustranné dohody s poskytovatelem služby (písemným dodatkem). Přílohou smlouvy o poskytování služby je individuální plán, ve kterém je specifikován rozsah, způsob, podmínky poskytování sociální služby; Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních údajů; Domovní řád, ve kterém jsou uvedeny další povinnosti uživatele související s poskytováním služby Dům na půl cesty; dále Inventární soupis, Přehled sankcí a Protokol o předání při nástupu do služby.

Služba Dům na půl cesty nemůže být poskytována anonymně.

Procesem Domu na půl cesty je nazván sled činností vedoucích k tomu, aby uživatel služby získal psychosociální dovednosti vedoucí k naplnění stanovených cílů a integraci uživatele, například:

Základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
  – ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
  – vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  – pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
  – podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • sociálně terapeutické činnosti
  – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
  – aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  – pomoc při vyřizování běžných záležitostí