I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Školní zralost jako rodičovské téma

/ Archiv aktualit

Začátek nového roku a pomalu nastupující jaro jsou obdobím, kdy se rodiče předškolních dětí někdy setkávají s otázkou, zda je jich dítě připravené na vstup do první třídy.

Ve školském zákoně (561/2004 Sb. v planém znění) najdeme, že „povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad“. Pojem školní zralost znal už Jan Amos Komenský před 350 let a problémem se u nás stal někdy v šedesátých letech minulého století, kdy tehdejší socialistická škola začala být mimořádně náročná (Matějček, 2005).

Vstup dítěte do školy je jednou z významných událostí jeho života. Jak se mu tam bude dařit či naopak, má podstatný vliv na jeho vztah k učení, škole obecně, ale i jeho duševní život (např. sebepojetí, sebevědomí apod.).

 

Co tedy musí ve stručnosti dítě před vstupem do ZŠ zvládat?

  • percepční zralost (zrakové a sluchové vnímá, paměť)
  • motorická zralost (jemná a hrubá motorika, grafomotorika, oromotorika)
  • kognitivní zralost (orientace v prostoru a čase, matematické schopnosti, všeobecné znalosti)
  • sociální zralost (respekt k vrstevníkům a k autoritě, zvládání společenských pravidel, dovednost spolupracovat atd.).
  • emoční zralost (umět odložit své potřeby, umět zvládat i možné neúspěch, zdravá sebedůvěra)

Pokud dítě nastoupí do školy nepřipravené, je vystaveno dlouhodobému stresu. Například dítě s malou koncentrací pozornosti je nesoustředěné, impulzivní a pokud jsou na něj kladeny požadavky, na které nestačí, může to vést k somatickým obtížím (ranní nevolnosti, bolesti břicha nebo hlavy apod.) nebo výchovným problémům. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel ZŠ na základě žádosti rodičů a dvou odborných doporučení (posudek školského poradenského zařízení a doporučení pediatra).

Pokud rodič v sobě řeší otázku, zda se pro odklad rozhodnout či ne, může využít naše služby, kde má možnost si své myšlenky utřídit. Někdy se může stát, že se také dotkneme hlubších témat (např. dokonalý rodič; vlastní ambice projikované do dítěte apod.).

Naše služby mohou vyhledat i rodiče dětí, které jsou vlivem předčasného nástupu vystaveny nadměrnému stresu.

PhDr. Vít Petrů
psycholog KC Žamberk

 

Použitá literatura:
MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa : základní duševní potřeby dítěte : dítě a lidský svět. Praha: Grada, 2005. Pro rodiče. ISBN 978-80-247-0870-6.