I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Relaxační hry

/ Aktuality / Jiří Kadlec

Všichni víme, že si děti rády hrají. Také víme, že se v určité chvíli potřebují uklidnit, odpočinout si a uvolnit se. Použijeme-li jako prostředek ke zklidnění hru, je to pro děti zábava.

Relaxace má v běžné mluvě stejný význam jako pojem odpočinek. Relaxací však nemáme na mysli spánek před televizní obrazovkou, ani usednutí k počítači. Je jí utlumení duševní činnosti, soustředění pozornosti do vlastního nitra, kde objevujeme klid a harmonii.

Právě prostřednictvím hry dětem umožníme, aby se seznámily s účinky relaxace a především, aby je samy pocítily. Když naučíme děti relaxovat, budou se pak lépe soustředit. Lépe se zapojí do hry, získají větší sebedůvěru, zdokonalí paměť, budou vnímavější, lépe si osvojí prostorové pojmy nezbytné pro čtení a psaní a vštípíme jim zdravé životní návyky, které nikdy nezapomenou. V období dospívání i v dospělosti dokážou používat relaxaci, aby snížily napětí, které přináší rychlý životní styl, budou umět klidně a účinně reagovat na nejrůznější situace a zvýší se jejich pracovní výkonnost. 

RELAXACE

Relaxace spočívá v uvolnění svalů různými technikami, přičemž se zároveň uvolňujeme duševně i tělesně. V podstatě nám umožňuje snížit napětí a obnovit rovnováhu a pohodu. Podle toho, jakou techniku použijeme, můžeme uvolnit některé části těla, některé svalové skupiny nebo i celé tělo. Dítě je potřeba během relaxace vést a ideálně se zapojit s ním. Nečekejte, že to menší děti zvládnou samy. Vždy se také snažme respektovat temperament dítěte.

 

 Několik relaxačních technik:

 • Sevření – uvolnění
  Na několik vteřin sevřeme sval, nebo svalovou skupinu a pak sevření postupně uvolňujeme.
 • Kývání
  Napodobujeme pohyb kyvadla nebo houpačky. Jedná se o provádění opakovaného pohybu (dopředu-dozadu nebo vpravo-vlevo) například paží, nohou, hlavou nebo horní polovinou těla.
 • Protažení – uvolnění
  Protahujeme některou část těla, snažíme se ji přitom natáhnout co možná nejdále. Setrváme několik vteřin a potom uvolňujeme.
 • Ochabnutí
  Využijeme působení tíže na naše tělo. Nejprve část těla zvedneme a pak ji necháme volně, klouzavým pohybem spadnout. Necháme tuto část těla odpočinout a celý pohyb zopakujeme.
 • Protřepání
  Opakovaně více či méně silně protřepáváme část nebo části těla.
 • Znehybnění
  Zaujmeme polohu, v níž přestaneme vykonávat jakékoliv pohyby.

 

Obecné rady pro nácvik relaxace s dětmi:

 1. Děti se učí především příkladem. Buďte tedy klidní a uvolnění. Během hry hovořte klidným hlasem a zařaďte i chvíle naprostého mlčení.
 2. Umožněte dětem vyjadřovat při hrách do jisté míry jejich emoce (smích, smutek, pláč).
 3. Dbejte na to, aby děti vykonávaly pohyby pomalu, ale respektujte jejich rytmus.
 4. Pochvalte je a motivujte. K ničemu je nenuťte. Všímejte si jejich pokroků při opakování her.
 5. Vybízejte děti, aby se soustředily (na část těla, na nějakou myšlenku). Pokud je dítě neklidné je třeba ihned zasáhnout, pravděpodobně za to může úzkost a neschopnost soustředění.
 6. Nezapomeňte, že dýchání je významným faktorem při relaxaci a dítě by si mělo uvědomit, že dýchání je správné samo od sebe a nemusí o něm přemýšlet.
 7. Opakujte již známé hry.

 

RELAXAční hry

Jak dlouho trvají tyto hry?
Každá relaxační hra (včetně vysvětlení pravidel) trvá přibližně 3 – 7minut. Je třeba respektovat temperament a způsob prožitku dětí. 

Jak často hrát tyto hry?
V ideálním případě bychom měli svému tělu poskytnout denně přibližně 20 minut relaxace. U dětí si musíme tento čas rozdělit na několik kratších úseků. Během dne si můžeme s dětmi zahrát 2 – 4 hry, podle věku dětí a podle prostoru a času nám k dispozici. Zpočátku je důležité ke hrám přistupovat rutinním způsobem, aby se s nimi děti rychle seznámily a aby se jim tělesně přizpůsobily.

Kde tyto hry hrát?
Ideální je tvrdý povrch, protože se na něm lépe uvolní svaly, izolovat chlad od podlahy můžeme tenkou podložkou. Relaxační hru však můžeme provádět i vestoje nebo vsedě na židli. Na relaxaci je třeba mít dostatek prostoru, abychom se nedotýkali předmětů okolo nás a bylo nám příjemně.

Kdy tyto hry užívat?
Relaxační hry používejte vždy, když to budete považovat za potřebné, když usoudíte, že bude užitečné děti zklidnit. Můžete jimi dokonce i proložit jinou činnost.

Relaxační hudba
Pod tímto pojmem se dá zahrnout široká oblast hudebních projevů. U každého je však tento výběr individuální.

 

Popisy relaxačních her

Ukázky her jsou určené pro děti ve věku 4 až 10 let. Nicméně dospívající mládež a dospělí si mohou tyto hry při nejrůznějších příležitostech rovněž zahrát. Všechny níže popsané hry jsou zde rozděleny na tři části:

 1. Plánování
  Informuje o tom, co je cílem hry, o zvolené relaxační technice a sděluje nám stručný popis hry.
 2. Popis hry
  Napomáhá k popisu hry dětem, po několika opakováních tuto část nebudete potřebovat.
 3. Začínáme hrát
  Krok za krokem jsou představována pravidla hry.

 

1. hra:    Houpací křeslo

Plánování

Cíl: Navodit stav zklidnění pohupováním.
Činnost: Dítě se kolébá a napodobuje pohyb houpacího křesla. Přitom předstírá, že spí.
Příprava: Zajistíme bezpečný prostor, ztlumíme osvětlení.

Popis hry

Zahrajeme si na houpací křeslo. Poslouchejte a dívejte se. Při hře se z tebe stane houpací křeslo, budeš houpat tělem a kolébat se. Až budeš chtít, začneš předstírat, že jsi usnul/a a přestaneš se houpat. Až uvidím, že už spíš, sedne ti na rameno motýlek, aby tě vzbudil. Motýlka budu dělat já svou rukou

Začínáme hrát

 1. Vyber si místo a posaď se.
 2. Nyní jsi houpací křeslo. Sedni si se zkříženýma nohama a pomalu se zhoupni tělem zepředu dozadu a zezadu dopředu.
 3. Houpej se docela klidně.
 4. Až budeš chtít, začni předstírat, že jsi usnul/a. Přestaň se houpat, odpočívej.
 5. Vidím tě odpočívat. Kdy opravdu dítě vypadá jako by spalo, pošlete mu na rameno motýlka, aby ho probudil. Ten motýlek je vaše ruka a komu usedne na rameno, pomalu se probudí.

Pozn.: Dítě může napodobovat také kolébku, vleže dá kolena k bradě a rukama se přidržuje a kolébá se. 

 

2. hra:    padající hvězda

Plánování

Cíl: Navodit u dítěte stav uvolnění celkovým znehybněním těla.
Činnost: Dítě napodobuje svým tělem hvězdu na nebi.
Příprava: Zajistíme dostatečný prostor, ztlumíme osvětlení.

Popis hry

Budeme si hrát na padající hvězdu. Poslouchej a dívej se. Představ si, že všechen prostor kolem nás je obloha, nyní je obloha plná hvězd. Vyber si místo na obloze a budeš napodobovat hvězdu, lehni si na záda a pažemi, nohama (špičky vytočené na vnější stranu) a hlavou budeš znázorňovat pěticípou hvězdu. Jsi zářící hvězda, zatímco záříš, zpomaleně padající hvězdu. Co dělá padající hvězda? Rychle se pohybuje po nebi. Co dělá zpomaleně padající hvězda? Pomalu se pohybuje po nebi. Odpočíváš a nehýbeš se. Jakmile uvidím, že jsi odpočatá, oslovím tě a ty předvedeš.

Začínáme hrát

 1. Vyber si místo na obloze.
 2. Lehni si na záda tak, abys napodobil hvězdu. Roztáhni nohy, paže, dlaněmi nahoru, odpočívej a sviť na obloze.
 3. Až tě oslovím, napodobíš padající hvězdu. Pomalu roztáhneš prsty a postupně začneš lehce pohybovat rameny a pažemi, potom rozhýbáš chodidla a nohy. Nakonec velmi pomalu hvězda „odlétá“.

 

3. hra:    Slunce

Hra je vhodná pro kolektiv dětí. 

Plánování

Cíl: Navodit stav uvolnění prostřednictvím relaxační polohy.
Činnost: Děti napodobují sluneční paprsky.
Příprava: Zajistíme dostatečný prostor.

Popis hry

Hrajeme si na slunce. Poslouchejte a pozorně se dívejte. Každý napodobuje sluneční paprsek, lehne si do kruhu (naznačen na podlaze), špičky směřují dovnitř kruhu. V noci sluníčko odpočívá, paprsky leží a nehýbají se, ale slunce ví, že bude muset brzy vstávat. Vysílá tedy jeden paprsek, aby zjistil, jestli nepřichází den. Paprsek prochází a dívá se kolem sebe. Den ještě nepřichází, tak si lehne zpět na své místo a prsty se dotkne svého kamaráda po levé ruce. Celé to zopakuje kamarád po levé ruce a též se vrátí na své místo. Můžeme ještě několikrát opakovat. Až třikrát tlesknu, znamená to, že bude den a sluníčko bude moci vstát. Všechny paprsky se protáhnou.

Začínáme hrát

 1. Rozmístěte se všichni kolem sluníčka.
 2. Protože je noc, sluníčko spí. Jeho paprsky se ani trochu nehýbají. První paprsek, který se půjde podívat, zda už bude den, je úplně nehybný.
 3. Vstaň a projdi se. Vidíš, že je noc, tak se vrať a opatrně se dotkni kamaráda po levé ruce.
 4. Vstaň a projdi se, pořádně se podívej. Ne, ještě nebude den. Lehni si na své místo a opatrně se dotkni kamaráda po levé ruce.
 5. 3x tlesknu, přichází den, sluníčko vstává!

 

Mgr. Kateřina Šik
terapeutka KC Žamberk