I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Přehled některých změn platných od 1. 1. 2024

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

Rodičovský příspěvek

 |  Navýšení rodičovského příspěvku z 300 000 Kč na 350 000 Kč (v případě vícerčat ze 450.000 Kč na 525.000 Kč), a to u dětí, které se narodí od 1. ledna 2024, nebo které budou od tohoto dne svěřeny do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

 |  Zkrácení maximální doby pobírání rodičovského příspěvku – nově do 3 let věku dítěte místo dosavadních 4 let.

 

Děti

 |  Dětské skupiny mohou navýšit částku, kterou platí za péči rodiče dětí mladších 3 let. Maximální výše úhrady rodičem se zvyšuje ze 4.720 Kč na 5.059,84 Kč. Dětská skupina je nevýdělečnou službou, poskytovatel je povinen při stanovení výše úhrady za službu vycházet z konkrétních nákladů na danou službu

 |  Zrušení tzv. školkovného.

 

Státní sociální podpora

 |  Zkrácení lhůty pro uplatnění námitek z 30 na 15 dnů.

 |  Povinnost dodavatele plynu a elektřiny doručit na výzvu ÚP ČR potvrzení o výši nákladů za plyn a elektřinu, které v rozhodném období zaplatila oprávněná osoba nebo osoba společně s ní posuzovaná.

 

Důchody

 |  Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu se zvyšuje o 360 Kč na 4.400 Kč měsíčně.

 |  Změna podmínek pro přiznání tzv. předčasného starobního důchodu. Maximální doba předčasnosti se zkracuje na 3 roky.

 |  Potřebná doba pojištění se prodloužila z 35 na 40 let.

 

Nezabavitelná částka pro dlužníky

 |  Základní nezabavitelná částka pro dlužníka klesla na 12.705 Kč. Oproti loňsku je to o 933 Kč méně.

 |  U každé vyživované osoby v domácnosti činí nezabavitelné minimum nově 3.176 Kč, což je o 234 Kč na osobu méně než v roce 2023.

 |  Limitní částka, nad kterou lze výplatu plně zabavit, poklesla na 28.585,50 Kč

 

Dohody

 |  Právo na dovolenou bude vznikat zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr automaticky ze zákona, a to v podstatě za stejných podmínek, jako je tomu u zaměstnanců v pracovním poměru.

 |  Vznik dovolené při dohodách za daný kalendářní rok je vždy podmíněn splněním 2 podmínek:

  • zaměstnancův pracovněprávní vztah založený dohodou v daném kalendářním roce nepřetržitě trval k témuž zaměstnavateli po dobu alespoň 4 týdnů, tj. 28 kalendářních dní,
  • zaměstnanec v tomto pracovněprávním vztahu v daném kalendářním roce odpracoval pro účely dovolené alespoň 4násobek TPD, tj. 80 hodin (vč. náhradních dob). 

 

Mzda

 |  Zvýšení minimální a zaručené mzdy na 18.900 Kč měsíčně nebo 112,50 Kč na hodinu.

 

Podpora v nezaměstnanosti

 |  Zpřísnění podmínek přiznání podpory v nezaměstnanosti u opakovaných evidencí. Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti musí být splněna základní podmínka, kterou je získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

 |  Podpora bude poskytována od prvního dne bez ohledu na předchozí finanční vyrovnání. Tím se obnoví původní význam odstupného jako kompenzace pro zaměstnance, kteří ztratí práci z organizačních důvodů.

 |  Prodloužení doby důchodového pojištění získané zaměstnáním pro případy opakovaného zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Tím bude zajištěno přiznání a výplata podpory v nezaměstnanosti.

 |  Uchazeč o zaměstnání s nevyčerpanou podpůrčí dobou:

  • při získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 6 měsíců bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu, tj. v závislosti na věku po dobu 5, 8 nebo 11 měsíců,
  • při odpracování kratší doby než 6 měsíců vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po zbývající nevyčerpanou podpůrčí dobu.

 |  Uchazeč o zaměstnání s vyčerpanou podpůrčí dobou:

  • pro přiznání podpory v nezaměstnanosti bude podmínkou odpracovat 9 měsíců,
  • v případě, že nezíská dobu důchodového pojištění v délce 9 měsíců, podpora v nezaměstnanosti nebude přiznána.

 

Daně

 |  Omezení slevy na dani na druhého z manželů ve společné domácnosti, která se nově uplatní výhradně na ty, kteří pečují o dítě pouze do 3 let věku.

 |  Zrušení slevy na dani pro pracující studenty. Zrušení slevy na studenta současně přispěje k omezení nežádoucí situace, kdy osoby využívají status studenta pouze formálně (tj. jsou ke studiu zapsáni, ale vzdělávací instituci nenavštěvují).

 |  Zvýšení daně z nemovitosti o cca 80 %.

  

Monika Novotná
dluhová poradkyně KC Chrudim

Čerpáno z Tiskové zprávy MPSV z prosince 2023, ze stránek MFČR a ze stránek www.kurzy.cz.