I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

 1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s (dále jen „organizace“) jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 2. Organizace jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 3. Vnitřní oznamovací systém organizace je určen zaměstnancům organizace, jakož i osobám, které vykonávaly nebo vykonávají v organizaci dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále též „jiná obdobná činnost“) a které se o protiprávním jednání dozvěděli  v souvislosti s výkonem práce nebo této jiné obdobné činnosti pro organizaci.
 4. Prací nebo jinou obdobnou činností se rovněž rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
 5. Dle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení, které bude obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v organizaci, nebo u jiné osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti v organizaci a  které
  • má znaky jakéhokoli trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  • porušuje jiný právní předpis Evropské Unie v jedné z oblastí, které jsou vyjmenovány v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů. Například:
       – ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti
       – ochrana života a zdraví
       – ochrana osobních údajů
       – ochrana soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
       – hospodářské soutěže, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek
       – ochrana životního prostředí, aj.
 6. Organizace upozorňuje, že v rámci vnitřního oznamovacího systému vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro organizaci nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, tj. od osob, které nevykonávají pro organizaci závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.
 7. Organizace vylučuje příjímání oznámení od anonymních oznamovatelů.
 8. Oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
      a) písemně elektronicky na e-mailové adrese ochranaoznamovatele@pestalozzi.cz
      b) fyzicky v listinné podobě do schránky umístěné v sídle organizace na adrese:
          Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
      c) nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
 9. Oznámení je možné podat
      a) organizaci
      b) ministerstvu spravedlnosti
 10. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který peněžně sankciovat.
 11. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
 12. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne organizaci opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 13. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
 14. Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou.
   
  Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:
  Jméno, příjmení pověřené osoby: Iveta Blehová
  Adresa s fyzickou schránkou pro příjem listinných oznámení: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
  E-mail: ochranaoznamovatele@pestalozzi.cz
  V případě, že by se prošetření týkalo příslušné osoby, oznámení zašlete na e-mail uvedený ZDE.