I Vy můžete pomoci I Vy můžete pomoci
dárcovský účet č. 4289681369/0800
Navigace Facebook

Náhradní výživné

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Od 1. července 2021 nabyl účinnosti nový zákon o náhradním výživném – zákon č. 588/2020 Sb. o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů.

Jeho hlavním účelem je poskytnutí finanční podpory především samoživitelkám a samoživitelům, kterým se nedostává řádné podpory od druhého rodiče ve formě přiznaného výživného, v těchto případech by podle zákona měl dotyčným samoživitelkám a samoživitelům poskytnout finanční podporu stát.

Jaké jsou podmínky pro náhradní výživné?

Pro nárok na novou sociální dávku od státu je potřeba splnit tyto základní podmínky:

  • ten, kdo má platit výživné, ho neplatí vůbec, nebo jen částečně
  • oprávněná osoba už po něm vymáhá výživné v exekuci nebo prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí, a to alespoň 4 měsíce
  • dítě musí mít trvalý pobyt na území České republiky

Kdo o náhradní výživné žádá a kdo má nárok na náhradní výživné?

O náhradní výživné žádá oprávněná osoba, tedy nezaopatřené dítě. Pokud je dítě nezletilé, zastupuje ho rodič (případně jiná osoba, které má být výživné podle předchozího rozhodnutí soudu placeno).

Nárok má nezaopatřené dítě, a to především dítě do skončení povinné školní docházky nebo i dítě, které ještě nedosáhlo 26. roku věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, po skončení povinné školní docházky je nezaopatřeným i dítě do 18. roku věku, jestliže je vedeno v evidenci úřadu práce a nemá nárok na podporu.

Jak vysoké bude náhradní výživné od státu a jak dlouho bude náhradní výživné vypláceno?

Půjde o rozdíl mezi soudem určeným výživným a částkou, kterou povinný rodič zaplatil. Maximální výše dávky od státu je však 3000 korun měsíčně.

Náhradní výživné se vždy stanoví na čtyři měsíce dopředu z průměru skutečně zaplacených částek za předcházející čtyři kalendářní měsíce.

Nárok na dávku zanikne poté, kdy oprávněná osoba přestane splňovat podmínky pro její přiznání. Nejpozději zanikne buď skončením nezaopatřenosti dítěte, nebo po 24 výplatách náhradního výživného. I kdyby tedy oprávněná osoba dál splňovala podmínky, bude dostávat náhradní výživné maximálně za 24 po sobě jdoucích měsíců.

Jak zažádat o náhradní výživné?

V řízení ve věcech náhradního výživného rozhoduje Úřad práce České republiky prostřednictvím svých krajských poboček. Úřady práce tedy rozhodují jak o přiznání nároku na náhradní výživné, tak i o jeho výši a případných změnách.

Řízení o náhradním výživném se zahajuje na základě písemné žádosti oprávněné osoby podané k příslušnému úřadu práce na předepsaném formuláři (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-nahradni-vyzivne). Součástí žádosti by měl být zejména:

  • exekuční titul, jehož obsahem je úprava vyživovací povinnosti povinné osoby,
  • doklad prokazující výši částečného plnění výživného
  • a doklad prokazující, že je dítě nezaopatřené.

Oprávněná osoba má podle zákona rovněž povinnost písemně informovat úřad práce o každé změně okolností rozhodných pro trvání nároku na výplatu náhradního výživného, případně na výzvu úřadu práce prokázat skutečnosti rozhodné pro trvání takovéhoto nároku.

Bc. Tereza Bartošová
Krizové centrum Svitavy