Podpořte nás Navigace Search Facebook

Poslání a cíle služby

Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Hrochův Týnec je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě. Podporovat samostatnost mladých lidí, zvyšovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách běžného života a předcházet osamělosti a rizikovému chování. Odborným působením odstraňovat traumata a obtíže vzniklé následky nedostatečné nebo nepřiměřené péče, zanedbáváním či dlouhodobým pobytem v zařízení ústavní péče.

V rámci každodenní spolupráce s uživatelem sleduje DPC tyto základní cíle:

Krátkodobé cíle

 • umět vyhledat a využít pomoc
  řešení akutní krizové situace
 • umět si poradit
  využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • umět se o sebe postarat
  rozvoj nebo udržení sociálních dovedností
 • umět se uživit
  budování, rozvoj a zvyšování pracovních návyků a dovedností

Dlouhodobé cíle

 • zařadit se – integrace osob dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy
 • umět růst – odborné a intenzivní působení na osobnostní rozvoj
 • znát práva a povinnosti – trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti a samostatnosti
 • vědět, co nesmím – prevence sociálně-patologických jevů
 • být schopen bydlet – řešení bytové otázky
 • vědět, kam patřím – podpora v navazování mezilidských vztahů, obnovení nebo upevnění kontaktu
 • rozumět sobě i druhým – zvládání a práce s emocemi

Organizační (manažerské) cíle:

Strategický cíl vůči organizaci je vytvářet takové prostředí a podmínky, které budou vhodné pro snadné dosažení cílů uživatele.

Krátkodobé cíle:

 • upevnění spolupráce s ostatními poskytovateli soc. služby v regionu a kraji
 • zvyšovat viditelnost a informovanost o službě
 • pomáhat uživateli naplňovat občanská práva a povinnosti
 • udržet profesionalitu služby
 • zajistit návaznost služby

Dlouhodobé cíle:

 • zkvalitnění, v případě potřeby rozšíření služby
 • zajistit prevenci kriminality a zamezit rozvoji patologických jevů
 • poskytovat službu podle standardů kvality sociálních služeb