Podpořte nás Navigace Search Facebook

Dům na půl cesty Hrochův Týnec

Služba byla ke dni 31. 12. 2018 zrušena


O službě Dům na půl cesty

Je ti 16-26 let a odcházíš z děcáku, „výchováku“, z rodiny, kde nechceš nebo nemůžeš být nebo se nacházíš v nepříznivé životní situaci?

Nevíš si rady, nevíš kam jít, nevíš co dělat, hledáš pomoc a ne pouze ubytování?


Služba nabízí

Poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno ve dvou rodinných domech (2lůžkových pokojích). Domy jsou vybaveny nábytkem a základním zařízením běžným v domácnostech. Soukromím prostorem je pokoj, ostatní prostory domu jsou společné. Sám si zajišťuješ stravu i úklid soukromých prostor. Společné prostory jsou uklízeny dle týdenního rozpisu.

Doprovázení

V obtížných situacích ti nabízíme náš doprovod (např.: k soudu, na úřad, atd.).

Sociální poradenství

Nabízíme ti potřebné informace, které ti pomohou při řešení tvojí situace (např.: možnosti čerpání sociálních dávek, pomoc při hledání práce, pomoc při hledání bydlení, atd.)

Pracovní dovednosti

K tomu, abys byl úspěšný v práci, potřebuješ získat řadu pracovních dovedností. K tomu využíváme pravidelný nácvik pracovních dovedností a další služby.

Sociální dovednosti

Abys obstál v podmínkách běžného života, potřebuješ pomoci získat řadu konkrétních dovedností, například:

 • jak a kde požádat o pomoc (umět si poradit)
 • jednat na úřadech a uplatnit svá práva
 • najít a udržet si práci
 • hospodařit s penězi
 • vést domácnost (úklid, praní..)
 • zvládnout výchovu dětí
 • hledat bydlení a vědět jaké povinnosti samostatné bydlení obnáší
 • najít informace potřebné k uzavírání smluv a umět je používat, atd.

Podpoříme tě při dokončení studia, nebo jeho zvyšování. Pomůžeme v oblasti partnerských vztahů, navázání kontaktu s rodinou a v dalších situacích.


Cílová skupina

Dům na půl cesty je pro dívky, chlapce, nastávající matky, rodiče s dětmi nebo partnerské páry ve věku 16 – 26 let.

V případě zájmu o naše služby ti je můžeme poskytnout pokud:

 • jsi prožil část svého života v dětském domově, výchovném ústavu, pěstounské péči nebo v nedobrém rodinném prostředí
 • jsi v těžké životní situaci, kdy je pro tebe obtížné žít sám/a
 • mimo bydlení potřebuješ pomoci i s dalšími věcmi
 • jsi schopný/á pohybu bez druhé osoby
 • nejsi závislý/á na alkoholu, drogách, gamblingu
 • netrpíš duševním onemocněním

KONTRAINDIKACE PRO PŘIJETÍ ZÁJEMCE:

 • pokud je plná kapacita (potom budeš zařazen/a do seznamu zájemců o přijetí do DPC)
 • pokud nesplňuješ podmínky napsané výše
 • neuzavřeš smlouvu o poskytování soc. služby
 • tvůj zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení
 • pokud by tvé chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • trpíš akutní infekční nemocí
 • nesouhlasíš s podmínkami poskytování služby

Poslání a cíle služby

Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Hrochův Týnec je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě. Podporovat samostatnost mladých lidí, zvyšovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách běžného života a předcházet osamělosti a rizikovému chování. Odborným působením odstraňovat traumata a obtíže vzniklé následky nedostatečné nebo nepřiměřené péče, zanedbáváním či dlouhodobým pobytem v zařízení ústavní péče.

V rámci každodenní spolupráce s uživatelem sleduje DPC tyto základní cíle:

Krátkodobé cíle

 • umět vyhledat a využít pomoc
  řešení akutní krizové situace
 • umět si poradit
  využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • umět se o sebe postarat
  rozvoj nebo udržení sociálních dovedností
 • umět se uživit
  budování, rozvoj a zvyšování pracovních návyků a dovedností

Dlouhodobé cíle

 • zařadit se – integrace osob dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy
 • umět růst – odborné a intenzivní působení na osobnostní rozvoj
 • znát práva a povinnosti – trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti a samostatnosti
 • vědět, co nesmím – prevence sociálně-patologických jevů
 • být schopen bydlet – řešení bytové otázky
 • vědět, kam patřím – podpora v navazování mezilidských vztahů, obnovení nebo upevnění kontaktu
 • rozumět sobě i druhým – zvládání a práce s emocemi

Organizační (manažerské) cíle:

Strategický cíl vůči organizaci je vytvářet takové prostředí a podmínky, které budou vhodné pro snadné dosažení cílů uživatele.

Krátkodobé cíle:

 • upevnění spolupráce s ostatními poskytovateli soc. služby v regionu a kraji
 • zvyšovat viditelnost a informovanost o službě
 • pomáhat uživateli naplňovat občanská práva a povinnosti
 • udržet profesionalitu služby
 • zajistit návaznost služby

Dlouhodobé cíle:

 • zkvalitnění, v případě potřeby rozšíření služby
 • zajistit prevenci kriminality a zamezit rozvoji patologických jevů
 • poskytovat službu podle standardů kvality sociálních služeb


Principy

 • Dodržování práv dle Listiny základních lidských práv a svobod, etických kodexů
 • Svobodná volba, dobrovolnost
 • Možnost kdykoli požádat o pomoc
 • Dostatek informací
 • Individuální přístup
 • Respektování důvěrnosti
 • Oboustranná smlouva o poskytování služby
 • Důstojnost
 • Rovnost
 • Soukromí
 • Seberealizace

Dokumenty