PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Poruchy příjmu potravy

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Jedním z témat, které k nám některé z našich uživatelů přivádí, jsou také poruchy příjmu potravy (PPP). Nejčastěji se setkáváme s dospívajícími dívkami, ale zcela jistě se nejedná o pravidlo. PPP se mohou vyskytovat od dětství až do dospělosti, nezávisle na pohlaví, a výrazně negativně ovlivňují zdraví i kvalitu života daného člověka. Riziko spojené s rozvojem některé z těchto poruch právě u dětí je to, že zasahují do celkového vývoje organismu. Mohou tak představovat celoživotní problém.

 

Projevy

Mezi varovné signály PPP patří následující projevy:

 • Změny v hmotnosti
  výrazné pohubnutí (pokud mu nepředcházelo jiné vážnější onemocnění), u bulimie výkyvy hmotnosti
 • Izolace od kolektivu
 • Ztráta zájmů
  především o zájmy své věkové skupiny (diskotéky apod.)
 • Snaha o perfektní výkon
  nejprve dosahování skvělých výsledků, postupně zhoršování (nesoustředěnost, únava)
 • Aktivní pohyb, neklid
 • Důraz na vzhled
  stydlivost před ostatními, nejistota
 • Zhoršení zdravotního stavu
  zimomřivost, zhoršení kvality vlasů, pleti, nehtů
 • Zhoršení psychického stavu
  depresivní nálady, přecitlivělost, podrážděnost
 • Změny stravovacích návyků
  vynechávání svačin, vyhýbavé chování (např. situacím, kdy dochází ke společnému stravování na školních akcích, v jídelně ad.), menší porce, velmi rychlé nebo pomalé jezení, důkladné žvýkání…
 • Změny ve složení stravy
  odmítání tučných, sladkých, ale i běžných pokrmů (jako je maso či pečivo – vnímají za nezdravé), nadměrný nebo podprůměrný příjem vody, dobrá znalost kalorických hodnot jednotlivých potravin

 

Příčiny

Existuje množství faktorů, které vzájemným spolupůsobením přispívají ke vzniku mentální anorexie či bulimie.

Prvním z nich je pohlaví – dívky a ženy trpí anorexií až 10x častěji, než chlapci a muži, bulimií dokonce až 20x častěji. Během období dospívání dívky přirozeně získávají ženské křivky, které často vnímají v rozporu s tím, co je považováno za krásné. Dívky proto mnohem častěji zažívají nespokojenost s vlastním tělem a kontrolují svou váhu ve strachu z tloušťky. V souvislosti s tím mají také nižší sebevědomí a úctu k vlastnímu tělu, než chlapci.

Dalším faktorem je věk, kdy kritickým obdobím počátku PPP je puberta a dospívání. Jedná se o období spojené nejen se zmíněnými tělesnými změnami, ale také množstvím hormonálních změn, které provází intenzivní emoce. Důležitým úkolem v období dospívání je nacházení svého , které přirozeně provází rozvinutější schopnost uvědomovat si sebe a své okolí. Druzí mohou představovat konkurenci a vyvolávat tak pocity typu „druzí jsou lepší, šikovnější, hezčí…“. Udržet si neochvějně své sebevědomí tak může být v tomto období velmi náročným úkolem!

Významným faktorem je také rodina, která hraje významnou roli z hlediska formování životního stylu a jídelních i pohybových návyků, ale také při vytváření klíčové představy o tom, co znamená úspěch nebo krása. Kritika ze strany rodičů, jejich vysoká očekávání, nedostatek péče nebo naopak nadbytek ochrany – to vše může přispívat k rozvoji PPP.

Se vznikem PPP souvisí také osobnostní rysy a individuální charakteristiky člověka. Pro rozvoj anorexie představuje riziko zaměření na úspěch (zejména ve škole a sportu), nadměrná přizpůsobivost, poslušnost, vyhýbavost, úzkostlivost, perfekcionismus (pojící se s vysokou sebekontrolou) a zodpovědnost. U bulimie patří mezi charakteristické znaky emoční labilita, impulzivita, sebekritičnost či nezdrženlivost. U obou poruch je typická vnitřní nejistota, nízké sebevědomí a negativní sebehodnocení, které u děvčat snadno vede k narušenému vnímání svého vzhledu a dietám.

Posledním, ale o nic méně významným faktorem, je vliv společnosti a kultury. Stále přetrvává mediální důraz na vzhled a štíhlost, které jsou běžně dávány do souvislosti s atraktivitou a úspěchem. Tyto trendy našeho západního světa jsou ovšem pro většinu žen z důvodu biologické přirozenosti nedosažitelné a především zdraví ohrožující.

 

Jak pomáháme my

K terapii PPP je možné přistupovat různě, v návaznosti na aktuální potřeby uživatele. Existují specializovaná místa zacílená na problematiku těchto poruch, jako je např. denní stacionář pro pacienty s poruchou příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN nebo Centrum Anabell.

K nám se často dostávají uživatelé, kteří cítí, že něco není v pořádku, ale nejsou si jistí tím, co vlastně potřebují. V případě PPP opakovaně zaznívá přání zbavit se vnitřního tlaku, překonat silné tendence mít své prostředí a tělo pod kontrolou a naopak budovat sebedůvěru a kladný vztah k sobě samé.

Pomocí individuálních i rodinných konzultací se tak s uživateli řešícími PPP věnujeme mapování jejich životní situace, příčinám rozvoje poruchy a hledání možností podpory. Cílem těchto psychoterapeutických a poradenských sezení je zpravidla pomoci konkrétnímu uživateli nebo uživatelce a jeho rodině lépe porozumět své situaci a problematice spojené s PPP v mezidobí, než bude mít možnost navázat spolupráci v jednom ze specializovaných center. Představujeme tak jakýsi podpůrný most v období, které může být krizové, emočně vypjaté a často velmi matoucí nejen pro konkrétního uživatele, ale i ostatní členy rodiny. Tímto způsobem máme možnost pomoci uživatelům a uživatelkám s přípravou na další krok směrem řešení jejich problémů spojených s poruchami příjmu potravy.

Bc. Jana Kosová, MSc
terapeutka KC Žamberk