PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Konference „Péče o duševní zdraví dětí na Vysočině“

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

Krizové centrum Jihlava působí jako jedinečná služba na Vysočině od roku 2016. Od té doby prošlo výraznými změnami. Jednou z těchto změn je proměna cílové skupiny. Většina těch, kteří vyhledají služby Krizového centra, jsou dnes nezletilí. Jedná se o celorepublikový trend, o kterém často můžeme slyšet i v médiích. Z průzkumu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) ve spolupráci s Českou školní inspekcí (Národní monitoring duševního zdraví žáků na základních školách v České republice) vyplývá, že více jak 50 % žáků devátých tříd v ČR má sníženou kvalitu života a každému třetímu deváťákovi by prospělo vyhledání odborné pomoci.

Práce s dětmi či dospívajícími má svá specifika a klade větší nároky. Když se tento trend začal před cca 2–3 lety objevovat, vnímali jsme potřebu se mu v Krizovém centru začít přizpůsobovat, a to dalším odborným vzděláváním pracovníků, vybavením konzultoven a úpravou metod práce.  Tušili jsme, že se nebude jednat o krátkodobou záležitost a  naopak se tato potřebnost bude prohlubovat.

Myšlenky na konferenci tedy přišly už mnohem dříve. Chtěli jsme vytvořit prostor pro mezioborové setkání odborníků, kteří nějakým způsobem pracují s dětmi – školy, sociální služby, zdravotnická zařízení, volnočasové kluby atd. V Krizovém centru se s dětmi setkáváme ve chvíli, kdy už něco hoří a je potřeba to řešit. Víme ale, že nejdůležitější je prevence. Budování psychické odolnosti dětí a také včasné podchycení dětí, u kterých dochází k rozvoji nějaké psychické nepohody. Čím dříve se dítě dostane do odborných rukou, tím snáze mu můžeme pomoci. Považujeme tedy za důležité podílet se na šíření tématu duševního zdraví dětí a rozvíjení mezioborové spolupráce.

Naším ideálem je, aby v případě, kdy se k nám dostane dětský klient, fungovala komunikace mezi rodinou, školou a dalšími odborníky, které s dítětem či rodinou spolupracují (pediatr, psychiatr, další sociální či jiné služby).

Konferenci jsme začali chystat na počátku roku 2023. Nejdříve jsme oslovili odbor sociálních věcí Krajského úřadu Vysočina s prosbou o spolupráci na této konferenci. Ti nás rádi vyslyšeli a konference se tak uskutečnila v rámci projektu „Rozvoj inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“, který je spolufinancován Evropskou unií. Poté jsme pokračovali oslovením odborníků, kteří se věnují dětem a fungují na Vysočině.

Rozhodli jsme se rovněž pro zpestření oslovit odborníky fungující na celorepublikové úrovni. Těmi se nakonec staly:

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.,

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., která jako vysokoškolská pedagožka působila a působí na řadě pracovišť a ve své práci se zaměřuje na psychický vývoj člověka ve společnosti, a především na partnerské a rodinné vztahy. Její příspěvek se zaměřil především na situace předrozvodové, rozvodové krize v rodině. Byla věnována pozornost porozvodovému uspořádání péče o dítě a dospívajícího s důrazem na střídavou péči. Paní prof. Šulová je známá pro svou odbornost podloženou mnoholetou odbornou prací a zároveň v sobě kloubí nadhled a lidskost, kterými si účastníky konference získala. Na její příspěvek jsme měli mnoho pozitivních ohlasů.

Mgr. Monika Farkašová

Další přednášející mimo region Vysočina byla paní Mgr. Monika Farkašová s příspěvkem „Agrese je OK – pohled traumaterapie“ – ta pracuje s dětmi v soukromé praxi, kde využívá i zkušenosti získané v rámci terapie hrou v dětském domově. Tématu násilí se věnuje v rámci práce pro Ligu otevřených mužů, kde vede spolu s kolegy skupiny Zvládání vzteku pro dospělé. Krizové centrum Jihlava spolupracovalo s Ligou otevřených mužů na kampani zaměřené na téma “Práce s násilnou osobou” a protože se tématu násilí, terapie násilí a zvládání vzteku v KC věnujeme, oslovili jsme paní Mgr. Farkašovou s žádostí o příspěvek na téma dětské agrese.

 

Dalšími přednášejícími byli zástupci z řad odborníků působících v Kraji Vysočina:

Mgr. Roman Křivánek

Prvním přednášejícím byl pan Mgr. Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education, pedagog a specialista v oblasti DVPP a podpory pedagogických pracovníků, který přednesl příspěvek na téma „Podpora poradenských pracovníků na Vysočině“.

MUDr. Marcela Pisarovičová, MUDr. Jana Toufarová

S příspěvkem „Možnosti a limity péče o nezletilé v PN Jihlava“ následovaly paní primářky MUDr. Marcela Pisarovičová a MUDr. Jana Toufarová. Představily péči o nezletilé pacienty přijímané pro výrazné poruchy chování, sebevražedné myšlenky ve stadiu příprav či realizace.

Mgr. Tereza Vágnerová

Mgr. Tereza Vágnerová seznámila účastníky konference s ambulantní krizovou pomocí dětem a rodinám v Krizovém centru Jihlava.

MUDr. Marie Rafajové

„Jak (ne)dostat dítě na psychiatrii“ jsme se dozvěděli od MUDr. Marie Rafajové – lékařky dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

Mgr. Petra Holotíková, Dis., Mgr. Lenka Dočekalová

Sociální služby na konferenci dále reprezentovaly Mgr. Petra Holotíková, Dis. a Mgr. Lenka Dočekalová z organizace Portimo, o.p.s. z Nového Města na Moravě a přednesly svůj příspěvek na téma „Vliv digitálních technologií na psychický vývoj dítěte v rodinách uživatelů Sociálně aktivizační služby“.

Bc. Lucie Váchová

Konferenci uzavírala Bc. Lucie Váchová, tanečně pohybová terapeutka, lektorka akreditovaného kurzu Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování – její příspěvek byl na téma: „Jak můžeme vytvářet bezpečné prostředí ve  škole – je to vůbec reálné?“.

Kapacita konference byla zaplněna během krátké doby a se zúčastnilo se jí na 200 odborníků – z řad učitelů, sociálních pracovníků, speciálních pedagogů, lékařů, zdravotních sester, psychologů, psychoterapeutů, a dalších.

Mimo přednášek konference nabízela o přestávkách prostor pro sdílení, diskuzi a prezentaci dalších služeb, které se věnují danému tématu. Mezi ne patřili např. VOR Jihlava, Zastávka Telč, STŘED, z.ú., Centrum duševního zdraví Jihlava, ad. Z libereckého Majáku, o.p.s. nám přijeli představit jejich edukační a terapeutické karty pro děti s názvem „Myši z majáku“.

Na konferenci jsme získali mnoho pozitivních ohlasů – týkaly se jak samotných příspěvků, které zazněly, tak možnosti potkat se na živo, navázat kontakty, získat informace o návazných službách a dalších odbornících v Kraji. Mnozí projevili zájem o pokračování. Konference nás stála mnoho času příprav, jsem tedy vděční, že ne zbytečně.

Rádi bychom, aby dveře, které konference otevřela, zůstaly otevřené i nadále…. Přejeme tomuto novému prostoru pro spolupráci další růst a rozvoj a těšíme se v budoucnu na další případná setkání.

 

Zdroj fotografií:  Libor Blažek, pro Kraj Vysočina.