PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Informace pro dlužníky v exekuci: Milostivé léto

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Dne 28.10 2021 vejde v platnost tříměsíční období pro takzvané „milostivé léto“. Dlužníci budou moci splatit své „veřejnoprávní“ dluhy tím, že zaplatí jistinu a k tomu zhruba 908 korun /750 Kč + DPH/ na náklady zastavení exekuce. Milostivého léta se týkají pouze řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Milostivé léto pomůže zejména těm dlužníkům, kteří mají nízké výše jistiny, ale k nim jsou účtovány vysoké úroky a náklady exekuce Pokud bude mít dlužník možnost zaplatit pouze celou jistinu a 908 Kč na náklady zastavení exekuce, v těchto třech měsících, je to možnost, jak ukončit některé dluhy z minulosti.

Platnost milostivého léta je od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.

Co je jistina?

Jistina je původní dluh bez příslušenství. Příslušenství jsou například úroky, úroky z prodlení, penále nebo náklady spojené s uplatněním dluhu /náklady věřitele v soudním nebo exekučním řízení, například zaplacené soudní poplatky, odměna advokáta, exekuční náklady, atd./.

Co jsou veřejnoprávní dluhy?

Ve veřejnoprávních dluzích je povinným /dlužníkem/ fyzická osoba a oprávněným je někdo z uvedeného seznamu:

 1. Česká republika,
 2. územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 3. státní příspěvková organizace,
 4. státní fond,
 5. veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 6. dobrovolný svazek obcí,
 7. regionální rada regionu soudržnosti,
 8. příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 9. ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 10. obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 11. státní podnik nebo národní podnik,
 12. zdravotní pojišťovna,
 13. Český rozhlas nebo Česká televize,
 14. právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

 Jak má dlužník postupovat?

 • Pokud chce dlužník využít milostivého léta, musí nad rámec exekučních srážek v daném období doplatit celou doposud neuhrazenou dlužní jistinu, jejíž výši bude potřebovat znát od exekutora. K jistině se připočte zhruba 908 korun /750 Kč + DPH/ na náklady zastavení exekuce.
 • Dlužník by měl co nejdříve napsat exekutorovi doporučený dopis s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny, s tím, že si přeje, aby mu tato informace byla sdělena písemně, např.: prostřednictvím e-mailu nebo SMS. V dopise je třeba uvést veškeré kontaktní údaje dlužníka, včetně čísla jednacího, aby exekutor věděl, kam má požadované informace
 • Dále bude muset dlužník exekutorovi prokazatelnou formou /ne telefonátem/ sdělit, že platba je za účelem využití milostivého léta. Je nutné poslat exekutorovi doporučený dopis, ve kterém dlužník uvede, že chce využít milostivého léta dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb. A odeslat také exekutorovi požadovanou částku.
 • Jakmile exekutorovi danou částku dlužník pošle, musí exekutor peníze využít na zaplacení jistiny a na náklady zastavení exekuce a zbytek dluhu bude odpuštěn.
 • Pokud dlužník zašle peníze, ale nepošle doporučený dopis s výše uvedeným zněním, hrozí, že exekutor použije peníze jako běžnou splátku.
 • Po zaplacení jistiny vymáhané v exekučním řízení a nákladů exekuce ve výši 908,- Kč, vydá exekutor rozhodnutí, jímž povinného/dlužníka/, který je fyzickou osobou, osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v daném exekučním řízení, což je neuhrazené příslušenství. Současně zastaví exekuci v rozsahu zaplacených nebo osvobozením zaniklých dluhů.
 • Dlužník si rozhodnutí exekutora o zastavení/ukončení/ exekuce vyžádá.
 • Zastavení exekuce /osvobození/ se netýká vymáhání výživného, náhradního výživného, náhrady škody na zdraví, náhrady škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a majetkových trestů uložených za úmyslný trestný čin /ne když jde o pokutu za přestupek/.

Celé znění tzv. „milostivého léta“ je možné dohledat v bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. části 2., čl. IV – přechodná ustanovení k novele exekučního řádu

Čerpáno z výše uvedeného zákona a internetového odkazu Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno [září 2021] www.ochrance.cz

Máte- li zájem o bližší informace, kontaktujte p. Novotnou, telefonicky (724 837 218) nebo e-mailem (ambulance@pestalozzi.cz). 

 

Monika Novotná
dluhová poradkyně

Zdroj: Člověk v tísni

» článek ke stažení (PDF)