Podpořte nás Navigace Search Facebook

Krizové centrum začíná pomáhat v Žamberku

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho

Pardubice/Žamberk – V lednu 2019 zahájilo svou činnost v Žamberku Krizové centrum, které provozuje Centrum J. J. Pestalozziho. Jedná se o službu, která doposud byla dostupná až ve Svitavách. V okrese Ústí nad Orlicí je tak doplněna síť dalších dobře fungujících služeb pro rodiny, kterou tvoří rodinná centra, azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

„Vznik centra považuji za příklad velmi dobré spolupráce místních samospráv, kraje, místní akční skupiny a poskytovatelů sociálních služeb. Právě díky této spolupráci došlo ke zmapování potřeb v regionu, k obsahovému vymezení služby i k zajištění financování,“ uvádí radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Provoz služby je financován v rámci sítě služeb Pardubického kraje (služby Krizová pomoc a Odborné sociální poradenství). Služby nad rámec zákona č. 108 (Programy pro rodiny, Asistovaný kontakt, Mediace) jsou financovány dotací MAS ORLICKO, z. s. ve výši bezmála čtyři miliony korun.

“Největší přínos Krizového centra vnímám hlavně v jeho dostupnosti a odbornosti. Služba je nastavena tak, aby každý, kdo dnes potřebuje bezodkladně řešit svoji akutní krizovou situaci, mohl přijít. Několikatýdenní čekací lhůty u naléhavého stavu nejsou možné. Naši odborníci mají služby rozděleny tak, aby byli schopni poskytnout neodkladnou pomoc ihned. Včasná a dostupná pomoc může zabránit rozvoji těžkých krizí, zkratovému či suicidálnímu jednání,” konstatuje Pavel Tvrdík, ředitel Centra J. J. Pestalozziho.

“Z mého pohledu hlavně psychologa a psychoterapeuta je vznik centra poslední kostičkou ve stavebnici sociálních služeb, které zajišťují péči o rodiny v krizi v našem regionu. Klienti, kteří neměli prostředky, aby za službami dojeli, se ocitali v pasti. Rodina, dospělí nebo dítě potřebují v krizi svůj prostor a čas, aby mohlo dojít ke změně, a to vše nyní dostali,” komentuje situaci ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí Petra Novotná.

Centrum nabízí zdarma okamžitou pomoc a podporu lidem v těžké životní situaci, kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami a poskytuje sociální a terapeutickou péči. Většinou se jedná o rodinné krize a konflikty, partnerské problémy; ztrátu zdraví či blízkého člověka; týrání a zneužívání dětí, domácí násilí na ženách, dětech, seniorech, traumata účastníků dopravních nehod a trestných činů, myšlenky a pokusy o sebevraždu a další problematické situace.

Zájemci zde najdou také potřebné poradenství například s bydlením a nezaměstnaností, při sepisování žádostí, odvolání či dovolání k soudu nebo při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Rodinám ve složité životní situaci, které jsou již v kontaktu s odborem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) jsou určeny služby Asistovaný kontakt a Mediace. „Je skutečností, že obecně počet ohrožených rodin neklesá. Důvodů je mnoho, ale bez ohledu na příčiny jsou to právě děti, kterých se vážná krize v rodině nejvíce dotkne a do svých životů si často nesou zátěž v podobě traumat a špatných výchovných vzorců. Věřím, že díky krizovému centru se podaří rodičům a jejich dětem včas pomoci tak, aby mohli žít běžný a uspokojivý život,“ uvádí radní Pavel Šotola. Služba se zaměřuje na prevenci rozpadu rodiny nebo zmírnění důsledků rozpadu rodiny. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím sociální, psychologické a terapeutické péče o členy rodiny, mediací nebo komplexním programem Asistovaný kontakt. Ten je indikován např. v případě, že druhý rodič po rozvodu (rozchodu) ztratil kontakt se svým dítětem a má zájem tento vztah navázat. Kladným výsledkem služby je, pokud nemusí být děti umístěny do péče mimo rodinu a pominou nebo jsou eliminovány příčiny, kvůli kterým byla rodina svěřena do péče OSPOD.

Centrum J. J. Pestalozziho je nezisková organizace, která má 26 let zkušeností se sociální prací. Jedná se o jednu z nejstarších a největších neziskových organizací v Pardubickém kraji.

článek převzat z webu www.PardubickyKraj.cz