Dům na půl cesty Hrochův Týnec

 

Služba Dům na půl cesty Hrochův Týnec je spolufinancována z projektu
Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji.

 

 

Jak to u nás chodí?

Předpokladem vstupu zájemce o službu je dobrovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní situace.

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby DPC, je již při vstupním pohovoru zájemce o službu srozumitelným způsobem seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování služby, s kalkulací za tyto služby, se svými právy a povinnostmi, poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce.

Poskytovatel postupuje při uzavírání smlouvy tak, aby zájemce rozuměl obsahu a účelu smlouvy. Smlouva je oboustranná, písemná, ve 2 stejnopisech (1 náleží uživateli). Smlouva o poskytování služby DPC se uzavírá na dobu určitou, nepřevyšující 1 rok. Vždy je přihlédnuto k individuální situaci uživatele. V odůvodněných případech (např. studium), může být smlouva prodloužena.

Při podpisu smlouvy je již zřejmé, že se obě zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. (dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Uživatel má právo uzavřenou smlouvu o poskytování služby měnit na základě oboustranné dohody s poskytovatelem služby (písemným dodatkem). Přílohou smlouvy o poskytování služby je individuální plán, ve kterém je specifikován rozsah, způsob, podmínky poskytování sociální služby; Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních údajů; Domovní řád, ve kterém jsou uvedeny další povinnosti uživatele související s poskytováním služby DPC; Přehled sankcí a dále Inventární soupis a Protokol o předání při nástupu do služby.

Služba DPC nemůže být poskytována anonymně.

V případě ukončení poskytování služby je uživatel dopředu informován o postupu a způsobu ukončení. Uživatel může ukončit poskytování služby kdykoliv bez udání důvodu (výpovědní lhůta pro administrativní ukončení služby činí 3 pracovní dny). Dále je služba ukončena naplněním stanovených cílů uživatele či uplynutím doby platnosti smlouvy. Ze strany poskytovatele může být služba ukončena pouze při hrubém porušení smlouvy uživatelem, nebo pokud nebude poskytovatel schopen zejména z ekonomických, provozních, odborných, ale i jiných objektivních důvodů zajistit smluvně zaručenou službu DPC.

 

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

Procesem Domu na půl cesty je nazván sled činností vedoucích k tomu, aby uživatel služby získal psychosociální dovednosti vedoucí k naplnění stanovených cílů a integraci uživatele.

a) Poskytnutí ubytování:

 1. Ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok.
 2. Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 2. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.

c) Sociálně terapeutické činnosti:

 1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 2. Aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce.

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

A) Základní činnosti:

 • Základní sociální poradenství je činnost, která je poskytována uživateli v rámci poskytované služby, a při které je uživateli poskytnuta základní podpora a informace umožňující řešení jeho situace. např. zařizování dávek hmotné nouze, vzdělávací semináře atd.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění uživatele. Dále podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; např. příprava na vstup do zaměstnání, modelové situace, doprovod atd.
 • Sociální dovednosti - jsou soubor společensky i kulturně podmíněných dovedností, které si uživatel v průběhu služby osvojuje formou tréninku; např. nácvik telefonního hovoru, využívání hromadné dopravy, rozhovor s cizím člověkem, nakupování atd.
 • Pracovní dovednosti - k tomu, aby uživatel svou roli zaměstnance úspěšně zvládl, potřebuje získat řadu pracovních dovedností skládajících se z dílčích kroků, k čemuž přispívá pravidelný nácvik pracovních dovedností; např. dílna ručních prací atd.
 • Ubytování - je poskytováno ve dvou domech rodinného typu, v domech je celkem 12 lůžek. Domy jsou plně vybaveny nábytkem a zařízením běžným v domácnostech.
 • Trénink dovedností - nácvik dovedností, se kterými se uživatel setkává v běžném životě; např. vedení domácnosti, finanční gramotnost, vyplňování potřebných dokumentů, komunikace s úřady atd.
 • Doprovázení - pracovníci nabízejí možnost doprovázení uživateli služby v obtížných a zátěžových situacích. Míra doprovázení se s délkou poskytované služby snižuje, až dochází k úplnému osamostatnění uživatele; např. doprovod k soudu, lékaři atd.
 • Sociálně-terapeutické činnosti - cílem je vytržení klientů ze stereotypu prostředí, skupinová psychoterapie a poradenství, smysluplné trávení volného času, rozšiřování zájmů a rozvoj osobnosti; např. poradenství v oblasti vzdělání, sociálně – psychologický trénink atd.
 • Výchovné a vzdělávací činnosti - osobnostní rozvoj uživatele, edukace; např. výcvikové a výukové semináře.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - např. řešení dluhové problematiky, zajištění zdravotní péče, jednání na úřadech atd.
 • Pomoc při hledání práce a bydlení - uživatelé mají možnost využít služby poradenství v oblasti bytové problematiky a zaměstnání, např. sepsání motivačního dopisu, CV, zprostředkování kontaktu s pronajímatelem bytu, vzdělávací semináře atd.

 

B) Fakultativní činnost:

 • Připojení k internetu

 

PRACOVNÍ TÝM DPC TVOŘÍ: 

 • Další odborný pracovník (2×)
 • Sociální pracovnice
 • Pracovník v sociálních službách

 

PROVOZNÍ DOBA

Ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní služby jsou poskytovány v běžnou pracovní dobu v pracovní dny, případně dle potřeby.

Pracovní doba: 

 pondělí   7.30 - 17.00 
 úterý   7.30 - 18.00 
 středa   7.30 - 15.00 
 čtvrtek   7.30 - 15.30 
 pátek   7.30 - 14.30 

Aktuality

Starosta Petr Řezníček podpořil naši sbírku
19. 04. 2018
Módní návrhářka Kamila Vodochodská
17. 04. 2018
Knoflíky pro štěstí pomohou lidem v krizi
16. 04. 2018
Volná pracovní místa
15. 04. 2018
Když má pomáhání smysl
13. 04. 2018
Poděkování klubu OKO v Havlíčkově Brodě
09. 04. 2018

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadační fond J&T

  Nadační fond J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco

  Nadační fond Tesco
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika Chrast

  Kosmetický salón Nika Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s