Dům na půl cesty Havlíčkův Brod

 

Služba Dům na půl cesty Havlíčkův Brod je spolufinancována z projektu
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.

 

 

Jak se v Domě na půl cesty žije

Služba je spojena s poskytnutím dočasného bydlení a sociálního tréninku, který je zaměřen na rozvoj psychosociálních dovedností klienta. Snahou je vést klienty k získávání takových praktických dovedností a pracovních návyků, aby byli schopni postarat se sami o sebe a postupně se zapojili do samostatného života.

Dům na půl cesty se nachází v centru města Havlíčkův Brod. Kancelářské prostory spolu s dílnou ručních prací se nacházejí na adrese Beckovského 1882. Uživatelé jsou ubytováni ve dvou samostatných jednotkách o velikosti 3 + 1 v bytových zástavbách v centru města Havlíčkův Brod. Celková kapacita služby je 8 lůžek. Byty jsou plně vybaveny nábytkem a zařízením běžným v domácnostech. Soukromým prostorem uživatele je jeho pokoj, ostatní prostory bytu jsou společné. Uživatelé si sami zajišťují stravu i úklid soukromých prostor, společné prostory uklízí dle týdenního rozpisu. 

Předpokladem vstupu zájemce o službu je dobrovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní situace.

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby DPC, je již při vstupním pohovoru zájemce o službu srozumitelným způsobem seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování služby, s kalkulací za tyto služby, se svými právy a povinnostmi, poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce.

Poskytovatel postupuje při uzavírání smlouvy tak, aby zájemce rozuměl obsahu a účelu smlouvy. Smlouva je oboustranná, písemná, ve 2 stejnopisech (1 náleží uživateli). Smlouva o poskytování služby DPC se uzavírá na dobu určitou, nepřevyšující 1 rok. Vždy je přihlédnuto k individuální situaci uživatele. V odůvodněných případech (např. studium), může být smlouva prodloužena.

Při podpisu smlouvy je již zřejmé, že se obě zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami (dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Uživatel má právo uzavřenou smlouvu o poskytování služby měnit na základě oboustranné dohody s poskytovatelem služby (písemným dodatkem). Nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby je individuální plán, ve kterém je specifikován rozsah, způsob, podmínky poskytování sociální služby; Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních údajů; Domovní řád, ve kterém jsou uvedeny další povinnosti uživatele související s poskytováním služby DPC; dále Inventární soupis a Protokol o předání při nástupu do služby.

Ukončení poskytování služby

Uživatel může ukončit poskytování služby kdykoliv bez udání důvodu (výpovědní lhůta pro administrativní ukončení služby činí 3 pracovní dny).

Dále je služba ukončena naplněním stanovených cílů uživatele či uplynutím doby platnosti smlouvy. Ze strany poskytovatele může být služba ukončena pouze při hrubém porušení Smlouvy uživatelem, nebo pokud nebude poskytovatel schopen zejména z provozních, odborných, ale i z jiných objektivních důvodů zajistit smluvně zaručenou službu DPC. 

Za hrubé porušení smlouvy se považuje: 

 1. vyhrožování nebo napadení pracovníka
 2. užití jakéhokoliv násilí (i verbálního), šikana
 3. nesplnění jedné z podmínek: evidence na ÚP, zaměstnání, denní studium
 4. přechovávání nelegálních návykových látek, střelných či jiných zbraní
 5. šíření poplašných zpráv
 6. neomluvená nepřítomnost uživatele po dobu 7 kalendářních dnů
 7. způsobení přestupku dle přehledu sankcí v době podmínečného ukončení služby

Dále pak i z důvodu nezaplacení úhrady za poskytování sociální služby v dohodnutém termínu.  

Při okamžitém ukončení je uživatel povinen opustit DPC okamžitě (předá klíče a podepíše protokol o sankčním ukončení). Služba v tento den končí, lhůta pro administrativní ukončení jsou 3 pracovní dny, ve kterých se s uživatelem domluví na administrativním ukončení služby.

Služba DPC nemůže být poskytována anonymně.

Procesem Domu na půl cesty je nazván sled činností vedoucích k tomu, aby uživatel služby získal psychosociální dovednosti vedoucí k naplnění stanovených cílů a integraci uživatele, například:

Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování 

  - ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

  - vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

  - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 • sociálně terapeutické činnosti

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

- aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Fakultativní činnosti

 • Připojení k internetu


Doprovázení - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Pracovníci DPC nabízejí možnost doprovázení uživateli služby v obtížných a zátěžových situacích. Míra doprovázení se s délkou poskytované služby snižuje, až dochází k úplnému osamostatnění uživatele.

Sociální poradenství poskytuje

 • informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace
 • informace o možnostech a místech při čerpání sociálních dávek
 • informace o základních právech a povinnostech uživatele
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva a v oblasti vzdělávání
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání všedních záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (např. s rodinou...)
 • informace ke zmapování a rozvoji vlastních schopností, celkovému zkvalitnění a rozvíjení smysluplného a důstojného života
 • pomoc při vedení domácnosti a výchově dětí


Sociální dovednosti
Aby uživatel obstál v podmínkách běžného života, potřebuje pomoci získat řadu konkrétních dovedností.
Např:

 • jak najít informace potřebné k uzavírání smluv a jak je používat
 • jak jednat na úřadech a dalších místech
 • podpora při zvládání výchovy dětí v rodině
 • podpora při dokončení studia, zvyšování si vzdělání
 • nácvik konkrétních situací, se kterými se uživatel setkává
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • podpora v oblasti partnerských vztahů
 • podpora při získávání návyků, které souvisí s nástupem do práce
 • vedení a údržba domácnosti a osobních věcí
 • nácvik vaření
 • podpora v hospodaření s penězi


Pracovní dovednosti
K tomu, aby uživatel svou roli zaměstnance úspěšně zvládl, potřebuje získat řadu pracovních dovedností s přispěním pravidelné ergoterapie (pracovní terapie).

Poskytnutí ubytování
Ubytování je poskytováno ve dvou bytech velikosti 3+1 (2-lůžkových pokojích) na adrese Trčkova ul. 290 a Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod. Domy jsou plně vybaveny nábytkem a zařízením běžným v domácnostech. Soukromím prostorem uživatel je jeho pokoj, ostatní prostory bytu jsou společné. Uživatelé si sami zajišťují stravu i úklid soukromých prostor a společné prostory uklízí dle týdenního rozpisu.

PRACOVNÍ TÝM DPC TVOŘÍ
    Vedoucí služby: Mgr. Lenka Dlouhá
    Psychoterapeut: Bc. Filip Brož 
    Sociální pracovník: Mgr. Zdeněk Dostál
    Pracovník v sociálních službách: Zdenka Malinová

PRACOVNÍ DOBA 
Ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní služby jsou poskytovány v pracovních dnech v obvyklou pracovní dobu (přechodně), případně dle individuální dohody.

Pondělí 7.00-16.30

Úterý 7.30-15.30

Středa 7.00-16.30

Čtvrtek 7.30-16.00

Pátek 7.30-14.30

Aktuality

Služby v oblasti oddlužení
16. 02. 2018
Životní příběh začínající rodiny Alžběty a Františka
12. 02. 2018
Módní návrhářka v Azylovém domě
06. 02. 2018
Pomoc Nadace Terezy Maxové dětem
29. 01. 2018
Řekl o nás - Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim
22. 01. 2018
Volná pracovní místa
16. 01. 2018

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadační fond J&T

  Nadační fond J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco

  Nadační fond Tesco
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika Chrast

  Kosmetický salón Nika Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s